Khấu hao Tài sản cố định

Khái niệm chung

Khấu hao tài sản là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản đó.

Doanh nghiệp có thể chủ động quyết định thời gian tính khấu hao Tài sản. Tuy nhiên, Doanh nghiệp phải tuân thủ khung thời gian trích khấu hao do Bộ Tài chính ban hành.

Tại Việt Nam, bạn có thể tham khảo khung thời gian trích khấu hao tại Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Khấu hao Tài sản

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách tạo mới một Tài sản, Nhóm Tài sản. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra thông tin và thiết lập riêng đối với từng Tài sản. Cuối cùng là tiến hành xác nhận Tài sản bắt đầu tính khấu hao.

Truy cập vào Kế toán > Kế toán > Tài sản.

Danh sách Tài sản trên Viindoo

Hình ảnh trên là danh sách các Tài sản đã được tạo ra trên Viindoo. Cột tình trạng thể hiện Tài sản đã bắt đầu tính khấu hao hay chưa.

Kiểm tra thông tin khấu hao của Tài sản

Bấm vào từng Tài sản ở trạng thái Dự thảo sau đó kiểm tra các thông tin.

Giao diện Tài sản ở trang thái dự thảo trên Viindoo.

Với bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập và tính khấu hao theo Phương pháp khấu hao Đường thẳng trên phần mềm quản lý Tài sản Viindoo. Hai phương pháp còn lại bao gồm Luỹ thoái và Khấu hao nhanh, bạn thực hiện tương tự.

Trên tab Thông tin Khấu hao, chọn Phương pháp tính toán là Đường thẳng. Bạn cần chú ý đến Tỷ lệ thời gian: Việc tích chọn hay không tích chọn trường này ảnh hưởng trực tiếp đến số liệu tính khấu hao.

 • Trường hợp 1: Không tích chọn tỷ lệ thời gian.

  Tab thông tin khấu hao khi không kích hoạt tính năng tỷ lệ thời gian.
  • Bằng việc thiết lập như ví dụ trong các hình trên:

   • Số lần khấu hao là 60

   • Bảng khấu hao có 60 bút toán khấu hao được tạo ra.

   • Giá trị mỗi bút toán khấu hao: tính bằng cách lấy giá trị trường Nguyên giá chia cho Số lần khấu hao bằng:

    2.000.000.000 / 60 = 33.333.333.

    Bảng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng không tích tỷ lệ thời gian trên Viindoo.
 • Trường hợp 2: Tích chọn tỷ lệ thời gian.

  Tab thông tin khấu hao khi kích hoạt tính năng tỷ lệ thời gian.
  • Cũng với việc thiết lập như trường hợp 1 nhưng tích chọn Tỷ lệ thời gian:

   • Bảng khấu hao có 61 bút toán khấu hao được tạo ra.

   • Giá trị bút toán khấu hao đầu tiên: tính chính xác từ Ngày trên Thông tin Tài sản.

   • Theo ví dụ trên, trường Ngày là 10/10/2021 thì giá trị bút toán khấu hao đầu tiên được tính bằng:

    (2.000 000.000 / 60 / 31 ) * 22 = 23.655.914.

    Trong đó:

    • 60 là số lần khấu hao.

    • 31 là số ngày trong tháng 10.

    • 22 là số ngày tính từ ngày 10/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

  Bảng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng tích tỷ lệ thời gian trên Viindoo.

Bắt đầu tính khấu hao

Sau khi nhập xong các thông tin trên, bạn thực hiện Xác nhận. Tài sản chuyển sang trạng thái Đang tính Khấu hao.

Tính năng xem tổng số bút toán khấu hao của Tài sản trên Viindoo.

Trên giao diện Tài sản, hiển thị nút Bút toán. Nhấn vào nút Bút toán, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ bút toán khấu hao phát sinh của Tài sản này. Trên tab Bảng Khấu hao, cột tình trạng Bút toán khấu hao cho biết Tài sản đang khấu hao ở thời điểm nào, giá trị Khấu hao Lũy kế là bao nhiêu và giá trị Còn lại của Tài sản là bao nhiêu.

Tình trạng hao mòn của Tài sản trên Viindoo.

Bạn có thể ghi nhận giá trị khấu hao của Tài sản bằng cách kích vào từng bút toán Dự thảo và thực hiện Vào sổ.

Ghi chú

Phần mềm Viindoo hỗ trợ việc vào sổ tự động các bút toán khấu hao, định kỳ hệ thống sẽ kiểm tra các bút toán Khấu hao ở trạng thái Dự thảo thỏa mãn điều kiện về ngày khấu hao để tiến hành vào sổ tự động.