Các bước thiết lập Vị thế Tài khóa (Biểu thuế và Hệ thống tài khoản)

Tính năng Vị thế tài khóa của Viindoo cho phép bạn dễ dàng thiết lập các ánh xạ về thuếtài khoản kế toán sử dụng trên các chứng từ mua bán (đơn bán , đơn mua , hóa đơn khách hàng , hóa đơn nhà cung cấp ) phát sinh với các đối tượng khách hàng, nhà cung cấp cần sử dụng khác với các thiết lập chung khác. Tính năng này có thể ứng dụng trong một số tình huống:

 • Cùng một loại hàng hóa, nhưng bán cho đối tượng có ưu đãi thuế (khu thuế quan, khu miễn thuế...) thì có mức thuế khác so với các đối tác thông thường (ánh xạ mức thuế).
 • Khi mua/bán hàng hóa với một đối tác mà muốn có định khoản khác so với quy tắc chung, có thể ánh xạ tài khoản khác so với tài khoản được thiết lập chung.

Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn sẽ cấu hình thông tin và quy tắc cho vị thế tài khóa, sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ứng dụng của nó với nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp bạn.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Ghi chú

Chỉ những người dùng được phân quyền Quản trị viên thanh toán của Ứng dụng Kế toán mới được quyền truy cập và thiết lập cho tính năng này.

Cấu hình Vị thế tài khóa

Truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Vị thế tài khóa, chọn Tạo để tạo mới vị thế tài khóa.

Tạo mới vị thế tài khóa

Trên vị thế tài khóa, bạn cần nhập các thông tin bao gồm:

 • Vị thế tài khóa: nhập tên cho vị thế tài khóa (Có thể lựa chọn tên dễ nhận biết theo cách tổ chức của doanh nghiệp. Ví dụ: giảm thuế khu vực Asian, theo hiệp ước thương mại...)
 • Nhận diện tự động: tích chọn để áp dụng tự động nhận diện vị trí địa lý áp dụng các quy tắc của vị thế tài khóa này. Phần mềm sẽ căn cứ vào địa chỉ của khách hàng trên hồ sơ Liên hệ để khi tạo hồ sơ sẽ áp dụng vị thế tài khóa tương ứng.
 • Mã số thuế ngoại: Khai báo mã số thuế của công ty bạn tại khu vực được ánh xạ trong vị thế tài khóa này (nếu áp dụng).
 • Nhóm quốc gia: chọn các nhóm quốc gia áp dụng vị thế tài khóa này. Nhóm quốc gia được thiết lập tại Ứng dụng Liên hệ. Chi tiết xem thêm tại Tổng quan và thiết lập danh bạ trong Viindoo.
 • Quốc gia: chọn quốc gia áp dụng vị thế tài khóa này.
 • Tab Ánh xạ thuế: chọn Thêm một dòng để thêm mới quy tắc ánh xạ thuế bao gồm:
  • Thuế theo sản phẩm: quy tắc thuế mặc định được áp dụng.
  • Thuế để Áp dụng: quy tắc thuế sẽ được sử dụng thay thế trong các giao dịch áp dụng vị thế tài khóa này.
Thiết lập thông tin cho vị thế tài khóa
 • Tab Ánh xạ tài khoản: chọn Thêm một dòng để thêm mới quy tắc ánh xạ tài khoản kế toán bao gồm:
  • Tài khoản trên sản phẩm: tài khoản kế toán mặc định được thiết lập trên sản phẩm.
  • Tài khoản để dùng thay thế: tài khoản kế toán sẽ được sử dụng thay thế trong các chứng từ mua bán sử dụng vị thế tài khóa này.
Tab Ánh xạ tài khoản

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn Lưu để lưu lại thiết lập này.

Lưu lại thiết lập

Áp dụng Vị thế tài khóa

Tính năng Vị thế tài khóa cho phép bạn áp dụng một cách tự động hoặc thủ công trên các chứng từ mua bán phát sinh.

Áp dụng tự động

Vị thế tài khóa được áp dụng tự động trên các chứng từ mua bán với hai trường hợp sau:

 • Trường hợp 01: nhận diện địa chỉ đối tác thuộc Nhóm quốc gia hoặc Quốc gia thiết lập trên vị thế tài khóa.
Trường hợp 01
 • Trường hợp 02: nhận diện theo vị thế tài khóa được chọn trên liên hệ của đối tác.
Trường hợp 02

Trên liên hệ của đối tác bạn sẽ cần chọn vị thế tài khóa áp dụng cho đối tác này.

Tự động áp dụng vị thế tài khóa

Các đối tác chỉ cần thỏa mãn điều kiện của một trong hai trường hợp này sẽ được áp dụng tự động vị thế tài khóa với các quy định về quy tắc thuế và tài khoản kế toán được sử dụng trên các tài liệu mua bán phát sinh.

Áp dụng vị thế tài khóa tự động

Cảnh báo

Trường hợp tự động nhận diện địa chỉ trên liên hệ của đối tác thỏa mãn cả vị thế tài khóa áp dụng tự động cho nhóm quốc gia và vị thế tài khóa áp dụng cho quốc gia thì vị thế tài khóa áp dụng cho quốc gia sẽ được ưu tiên sử dụng.

Áp dụng thủ công

Trên các chứng từ mua bán phát sinh, bạn cũng có thể chọn thủ công vị thế tài khóa để áp dụng quy tắc thuế và các tài khoản kế toán ghi nhận phát sinh theo cấu hình đã thiết lập trên vị thế tài khóa.

Áp dụng vị thế tài khóa thủ công

Ghi chú

 • Ánh xạ thuế chỉ hoạt động với các quy tắc thuế được đánh dấu là Có hiệu lực.
 • Thuế áp dụng với khách hàng mua hàng trên trang thương mại điện tử (eCommerce) sẽ tự động nhận diện theo vị trí địa lý của khách hàng.
 • Một số vị thế tài khóa có thể tự động sinh ra khi bạn sử dụng tính năng về bản địa hóa tài chính.