Định giá tồn kho trong Viindoo

Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho

Phần mềm quản lý kho hàng phân loại sản phẩm vào các nhóm, cho phép người dùng tùy chỉnh phương pháp định giá tồn kho theo các nhóm này.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Để áp dụng phương pháp định giá tồn kho cho một nhóm sản phẩm hãy truy cập Kho vận > Cấu hình > Nhóm sản phẩm, tạo một nhóm sản phẩm hoặc sử dụng một nhóm sản phẩm có sẵn.

Cấu hình phương pháp giá vốn

Trong giao diện nhóm sản phẩm, cấu hình phương pháp định giá tồn kho tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp.

Các phương pháp giá vốn bao gồm:

 • Định giá tiêu chuẩn;
 • Nhập trước xuất trước (FIFO);
 • Giá trị Trung bình (AVCO);
 • Thực tế đích danh.
Cấu hình phương pháp giá vốn

Các hình thức Định giá tồn kho trong Viindoo:

 • Thủ công;
 • Tự động.
Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho

Ghi chú

Để tìm hiểu thêm về các phương pháp giá vốn cũng như định giá Thủ công và Tự động, tham khảo thêm Kế toán định giá hàng tồn kho.

Nhấn Lưu để áp dụng các thiết lập trên.

Truy cập Kho vận > Sản phẩm > Sản Phẩm, lựa chọn một sản phẩm và đến tab Thông tin tổng quát > Nhóm Sản phẩm chọn nhóm sản phẩm vừa cấu hình để áp dụng phương pháp định giá tồn kho cho sản phẩm vừa chọn.

Ấn định phương pháp Định giá tồn kho

Nhấn Lưu để áp dụng các thiết lập trên.

Áp dụng Định giá tồn kho

Để làm rõ nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua ví dụ sau:

 • Sản phẩm: Bàn lớn;

 • Phương pháp giá vốn: Giá trị Trung bình (AVCO);

 • Định giá tồn kho: Tự động;

 • Tồn kho: 5 sản phẩm;

 • Tổng giá trị tồn kho: 500.000 VNĐ.

Định giá tồn kho khi có phiếu nhập kho

Tùy theo các phương pháp định giá tồn kho, giá trị của hàng hóa sẽ được thay đổi sau khi phiếu nhập kho được xác nhận.

Tạo một Đơn mua (PO) sản phẩm Bàn lớn, số lượng 5, Đơn giá 50.000 VNĐ:

Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho

Tạo một Phiếu dịch chuyển kho nhận sản phẩm Bàn lớn vào kho.

Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho

Khi Phiếu dịch chuyển kho được xác nhận, hệ thống sẽ tính toán lại giá trị tồn kho của sản phẩm đó. Truy cập Kho vận > Báo cáo > Định giá tồn kho. Sản phẩm Bàn lớn sẽ thay đổi về số lượng cũng như giá trị tồn kho.

Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho

Truy cập Kho vận > Sản phẩm > Sản phẩm. Xem thông tin về sản phẩm Bàn lớn, giá vốn của sản phẩm cũng sẽ được thay đổi theo nguyên tắc Giá trị Trung bình (AVCO).

Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho

Ghi chú

Một số tính năng chỉ hoạt động khi ứng dụng kế toán doanh nghiệp được cài đặt và người dùng được phân quyền kế toán. Hãy đảm bảo phân quyền và ứng dụng được cài đặt chính xác trước khi sử dụng tính năng này.

Định giá tồn kho khi có phiếu Xuất kho

Khi một mặt hàng xuất khỏi kho. Giá trị tồn kho sẽ được tính toán lại. Giá trị của mặt hàng được xuất khỏi kho sẽ được tính toán tuỳ theo phương pháp định giá tồn kho của doanh nghiệp.

Tiếp với ví dụ trên, với phương pháp Giá trị Trung bình (AVCO), sản phẩm bàn lớn khi xuất kho sẽ có giá vốn là 75.000 VNĐ cho mỗi đơn vị sản phẩm. Tương tự với các bước Định giá tồn kho khi có phiếu nhập kho, sau khi tạo phiếu xuất kho từ đơn bán, giá trị tồn kho sẽ được thay đổi. Ví dụ dưới đây cho thấy sự thay đổi giá vốn hàng bán sau khi xuất một Đơn vị sản phẩm Bàn lớn:

Cấu hình phương pháp Định giá tồn kho