Quản lý Vào/Ra - Tính lương

Quản lý Vào/Ra - Tính lương

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

976,74 976,74 976.74 USD

977 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_payroll_attendance
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Attendances (hr_attendance) Employees (hr) Discuss (mail) Employee Contracts (hr_contract) Time Off (hr_holidays) Calendar (calendar)
Bao gồm các phụ thuộc Bảng lương Thẩm định có mặt Nút hành động trên hợp đồng lao động Người thân của nhân viên Mô-đun Cơ Sở Tùy Chỉnh Thời Gian Nghỉ Employee Working Schedule

Mô tả

Quản lý Vào/Ra - Tính lương là mô đun nối giữa mô đun Quản lý Vào/Ra và Bảng lương, cho phép đẩy toàn bộ dữ liệu Quản lý Vào/Ra của nhân viên vào phiếu lương một cách tự động, làm tiền đề cho việc tính toán lương.

Tính năng nổi bật

Sau khi cài đặt mô đun này, ngoài Thông tin Lịch làm việc, Tổng hợp nghỉ, trên phiếu lương của nhân viên sẽ được bổ sung mục Tóm tắt có mặt gồm các thông tin sau:

 • Số giờ đến muộn: Tổng số giờ đến muộn trong thời gian ghi phiếu lương
 • Số giờ về sớm: Tổng số giờ nghỉ sớm trong thời gian tính lương
 • Số lần đến muộn: Số lần nhân viên đến muộn trong kỳ phiếu lương
 • Số lần về sớm: Số lần nhân viên về sớm trong thời gian tính lương
 • Số lần quên đăng xuất: Số lần nhân viên quên đăng xuất trong kỳ phiếu lương
 • Tổng số giờ có mặt: Tổng thời gian nhân viên có mặt trong kỳ phiếu lương
 • Số giờ có mặt hợp lệ: Tổng thời gian hợp lệ (phù hợp với lịch làm việc theo hợp đồng của nhân viên) trong kỳ phiếu lương

Dữ liệu của các thông tin này sẽ được tự động trích xuất từ mô đun Quản lý Vào/Ra.

Cách truy cập dữ liệu chấm công từ các quy tắc lương

# to get the employee attendance entries during the payslip period
attendance_entries = payslip.attendance_ids
# to get total attendance hours
total_attendance_hours = payslip.total_attendance_hours
# to get valid attendance hours
valid_attendance_hours = payslip.valid_attendance_hours
# to get total late coming hours
late_attendance_hours = payslip.late_attendance_hours
# to get total early leave hours
early_leave_hours = payslip.early_leave_hours
# to get number of late comes
late_attendance_count = payslip.late_attendance_count
# to get number of early leave
early_leave_count = payslip.early_leave_count
# to get number of times the employee forget to checkout
missing_checkout_count = payslip.missing_checkout_count

Ví dụ về tính lương cơ bản dựa trên tổng số lần Vào/Ra hợp lệ

result = 0.0
# Loop over the payslip's working calendar lines that link to contract for wage calculation
for line in working_month_calendar_lines.filtered(lambda l: l.contract_id):
  result += line.contract_id.wage * line.valid_attendance_hours / line.calendar_working_hours

Ví dụ về hình thức phạt khi quên chấm Ra

Mỗi lần quên chấm Ra sẽ bị mất $5.

result = 5 * payslip.missing_checkout_count

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.