Quản trị Nhân sự toàn diện với Viindoo HRM

  Tuyển dụng nhân tài.

  Quản lý nhân sự.

   Quản trị hiệu suất theo OKRs.

  Đào tạo và Phát triển nhân lực.

  Lương và chính sách đãi ngộ.


Các ứng dụng trong Giải pháp Quản trị Nhân sự Toàn diện Viindoo HRM

Ung-dung-Viindoo-Tuyen-dung

Tuyển dụng nhân tài

 • Tạo đề nghị tuyển dụng theo nhu cầu phòng ban.

 • Tùy chỉnh Quy trình tuyển dụng theo thực tế doanh nghiệp.

 • Sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

 • Xây dựng website tuyển dụng trực tuyến chuyên nghiệp

Ung-dung-Viindoo-Nhan-vien

Quản lý nhân sự

 • Tổ chức và số hóa toàn bộ thông tin nhân viên.

 • Quản lý hợp đồng lao động.

 • Quản lý Giao việc và hòm thư công việc.

 • Quản lý thời gian làm việc thực tế của nhân viên.

 • Số hóa thủ tục đề xuất, phê duyệt.

 • Quản lý hội nhập, thôi việc, luân chuyển nhân viên.

Ung-dung-Viindoo-Du-an

Quản trị hiệu suất theo OKRs

 • Lượng hóa mục tiêu và kết quả then chốt bằng các chỉ số đo lường minh bạch.

 • Phân bổ chi tiết, theo dõi và báo cáo tiến độ trực quan.

 • Đánh giá hiệu quả chính xác, cung cấp báo cáo quản lý, phục vụ hoạch định nguồn nhân lực.

Ung-dung-Viindoo-Hoc-truc-tuyen

Đào tạo và phát triển nhân lực

 • Xây dựng hệ thống khung năng lực & đánh giá nhân viên rõ ràng.

 • Hệ thống khóa học trực tuyến, bài kiểm tra năng lực, ghi nhận hành trình học tập.

 • Lộ trình thăng tiến và phát triển năng lực. 

Lương và chính sách đãi ngộ

 • Tự động tính lương theo cấu trúc lương định danh trên hợp đồng lao động.

 • Xây dựng phiếu lương chi tiết, phân quyền chặt chẽ đảm bảo bảo mật thông tin.

 • Tự động cập nhật các khoản phụ cấp, chế độ đãi ngộ và xây dựng chính sách thưởng, phạt theo hiệu suất, kết quả công việc.

                                                                                         Bảng Giá