Chuyển đổi số toàn bộ chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

   Số hóa toàn bộ số liệu, chứng từ và các thông tin liên quan đến Nhà cung cấp/khách hàng, thông tin tờ khai, bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, các loại thuế, ân hạn thuế…


   Thiết lập quy trình xuất nhập khẩu theo từng giai đoạn, kết nối quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu với hợp đồng mua/bán, hóa đơn chứng từ, thông tin nhập xuất hàng hóa, các điểm lưu trữ và luân chuyển hàng hóa.


   Quản lý toàn bộ chứng từ tài liệu của bộ hồ sơ xuất nhập khẩu giúp cho công tác quản lý, tra cứu dễ dàng.   Ghi nhận các loại chi phí liên quan, phân bổ vào giá vốn hàng hóa giúp doanh nghiệp có đầy đủ số liệu phục vụ cho việc tính toán, hoạch định chính sách giá và chủ động trong chiến lược, kế hoạch điều phối chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp.