Người thân của nhân viên

Người thân của nhân viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

48,11 48,11 48.11 USD

48 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_employee_relative
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 10.0
Yêu cầu (các) app Employees (hr) Discuss (mail)
Các mở rộng Bảng lương

Mô tả

  • Lưu trữ thông tin gia đình và người thân của nhân viên cho các tình huống khẩn cấp.
  • Nằm trong ứng dụng Nhân viên sau khi hoàn tất cài đặt.

Tính năng nổi bật

  • Dễ dàng nhập thông tin người thân trong mẫu nhân viên tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ được duy trì và hiển thị bởi người dùng có vai trò Nhân viên Nhân sự.
  • Tìm kiếm nhân viên có người thân hay không.
  • Lọc Đối tác / Liên hệ để tìm ra ai là người thân của nhân viên công ty.
  • Tìm kiếm đối tác của nhân viên liên quan.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.