Create a User and Grant Access Rights

Để sử dụng phần mềm Viindoo, chúng ta cần tạo tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng cho tài khoản đó. Việc phân quyền đảm bảo vấn đề bảo mật dữ liệu cho công ty, ví dụ: nhân sự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ nào thì sẽ thấy các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ đó.

Làm thế nào để tạo và phân quyền người dùng? Hãy cùng theo dõi video này của chúng tôi.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.