Thâm niên Nhân viên

Thâm niên Nhân viên

bởi Viindoo

112,12 112,12 112.12 USD

112 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_seniority
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Employee Contracts (hr_contract) Employees (hr) Discuss (mail)

Module này làm gì

Dựa trên dữ liệu hơp đồng, module này cho phép bạn theo dõi toàn bộ thâm niên công tác của nhân viên (vd: ngày vào công ty, ngày rời công ty, thay đổi chức vụ, thay đổi phòng ban, số năm thâm niên, v.v.) trong công ty của bạn

Tính năng chính

 1. Nhân viên có thể xem lịch sử làm việc của chính mình qua thời gian
 2. Người quản lý có thể xem lịch sử làm việc của cấp dưới của mình qua thời gian
 3. Cán bộ Nhân sự xem và phân tích được toàn bộ dữ liệu thâm niên công tác của nhân viên toàn công ty
 4. Các giao diện dang pivot, danh sách, đồ thị cho phép phân tích đa chiều
 5. Dữ liệu thâm niên công tác cũng khả dụng ở hồ sơ nhân viên để các ứng dụng khác có thể truy cập. Ví dụ: quy tắc lương có thể lấy dữ liệu này bằng:
  • employee.employee_seniority_ids: để lấy dữ liệu các bản ghi thâm niên qua các hợp đồng
  • employee.seniority_years: để lấy số năm thâm niên (bao gồm cả thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.seniority_months: để lấy số tháng thâm niên (bao gồm cả thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.non_trial_seniority_years: để lấy số năm thâm niên (KHÔNG bao gồm thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.non_trial_seniority_months: để lấy số tháng thâm niên (KHÔNG bao gồm thời gian hợp đồng thử việc)
  • employee.first_contract_date: để lấy ngày vào công ty của nhân viên, cũng chính là ngày bắt đầu của hợp đồng đầu tiên
  • employee.first_non_trial_contract_date: để lấy ngày bắt đầu của hợp đồng chính thức đầu tiên
  • employee.termination_date: ngày nhân viên nghỉ việc, cũng chính là ngày kết thúc của hợp đồng cuối cùng
  • etc
 6. Các bộ lọc nhân viên mới: Tuyển dụng trong 30 ngày qua, Tuyển dụng năm ngoái, Tuyển dụng năm nay, Nghỉ việc trong 30 ngày qua, Nghỉ việc năm ngoái, Nghỉ việc năm nay, v.v.

Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=0mdrw_PIx2A

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.