Tích hợp OKR với Dự án

Tích hợp OKR với Dự án

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

398,96 398,96 398.96000000000004 USD

399 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_okr_project
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Project (project) Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm các phụ thuộc OKR Biểu đồ tổ chức doanh nghiệp

Mô tả

  • Mô-đun này cho phép người dùng liên kết ứng dụng OKR với ứng dụng Dự án, qua đó cho phép tạo Dự án và nhiệm vụ gắn với OKR.
  • Với mô-đun này, người dùng có thể theo dõi tiến độ của mục tiêu cần hoàn thành, ghi nhận chấm công trên các task được gắn với OKR. Chức năng chia nhỏ dự án thành nhiều nhiệm vụ khác nhau cho phép người dùng phân tích nhiệm vụ và quản lý đội ngũ thực hiện, giai đoạn của dự án.
  • Nằm trong ứng dụng OKR sau khi hoàn tất cài đặt

Tính năng nổi bật

  • Gán Mục tiêu & Kết quả then chốt vào một Dự án/ Nhiệm vụ bất kỳ
  • Tạo một Dự án/ Nhiệm vụ ở trong một OKR
  • Theo dõi một Dự án được gán với bao nhiêu Mục tiêu & Kết quả then chốt
  • Theo dõi một Mục tiêu & Kết quả then chốt bao gồm bao nhiêu Dự án/ Nhiệm vụ

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.