389,69 389,69 389.69 USD

390 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_okr
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Employees (hr) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Ứng dụng HR Cơ sở Biểu đồ tổ chức doanh nghiệp
Các mở rộng Tích hợp OKR với Dự án

Mô tả

 • OKR (Objectives & Key Results - Mục tiêu & Kết quả then chốt) là một hệ thống xác định mục tiêu giúp liên kết mục tiêu của công ty, của phòng ban và mục tiêu cá nhân tới các kết quả then chốt cụ thể.
 • OKR giúp doanh nghiệp tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất, cộng hưởng mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ đóng góp của mình cho mục tiêu chung và định lượng hóa mọi hoạt động.
 • Ứng dụng này cho phép bạn triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp với OKR, tập trung vào các mục tiêu (objectives) và đo lường chúng bằng các kết quả then chốt (key results)

Tính năng nổi bật

 • Khởi tạo OKR

  • Định nghĩa các mục tiêu của công ty theo năm, theo quý
  • Định nghĩa các mục tiêu của các phòng ban, cũng đồng thời là các kết quả then chốt của công ty.
  • Định nghĩa các mục tiêu của từng nhân viên, cũng đồng thời là các kết quả then chốt của phòng ban của họ.
 • Đo lường tự động tiến độ hoàn thành các mục tiêu dựa trên mức độ hoàn thành của các kết quả then chốt của chúng

 • Trực quan hóa cấu trúc phả hệ của các mục tiêu và kết quả then chốt thông qua sơ đồ OKR

 • Sẵn sàng cho các ứng dụng khác tích hợp và mở rộng tính năng (vd: Dự án, Chấm công, Gamification, v.v.)

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.