Product & Product Category

Sản phẩm trong Viindoo/ERPOnline bao gồm sác sản phẩm dịch vụ mua vào, bán ra, các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, linh phụ kiện, tài sản, chi phí, thành phẩm và bán thành phẩm sản xuất ... Tóm lại là tất cả những thứ có thể phát sinh doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp.

Trong hệ thống Viindoo, bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc quy hoạch và nhập dữ liệu sản phẩm cho toàn bộ hệ thống với các quy trình chạy tự động thông minh và xuyên suốt giữa các phân hệ tính năng. Nếu chúng ta hiểu và làm đúng ngay từ đầu thì sẽ phát huy được sức mạnh của một phần mềm ERP hiện đại.
Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn Khái niệm và cách Thiết lập Nhóm Sản phẩm trong phần mềm Viindoo.

Commenting is not enabled on this course.

Additional Resources
Join this Course to access resources