Responsible Hanna Nguyen
Last Update 07/03/2024
Completion Time 1 hour 55 minutes
Members 4
  • Tài liệu
    • So sánh thay đổi nội dung giữa IFRS vs VAS
    • Báo cáo tài chính theo IFRS
    • Tổng hợp nội dung các Chuẩn mực IFRS
  • Video
    • Buổi 1: So sánh IFRS và VAS - Tổng quan sự khác biệt