Which account does not appear on the balance sheet? 12 examples

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? Có nhiều tài khoản không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán nhưng ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về 12 loại tài khoản không được trình bày trên bảng cân đối kế toán với Phần mềm kế toán online Viindoo. Cho dù bạn là nhà đầu tư, kế toán hay chỉ đơn giản là tò mò về cách thức hoạt động của Bảng cân đối kế toán thì bài viết này nhất định phải đọc.

Bảng cân đối kế toán là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu các tài khoản không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính cung cấp ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một công ty. Bảng cân đối kế toán luôn luôn đúng với phương trình kế toán:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Điều này có nghĩa là tổng giá trị Tài sản của công ty phải bằng tổng Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Nếu phương trình này không cân bằng thì đã có lỗi trong quá trình lập báo cáo tài chính.

Tài khoản nào không xuất hiện trên Bảng cân đối kế toán?

Bây giờ chúng ta đã nắm được những kiến thức cơ bản và hiểu rõ các loại tài khoản được trình bày trong bảng cân đối kế toán, hãy cùng Phần mềm kế toán quản trị Viindoo chuyển sang đi tìm phần trả lời cho câu hỏi "Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán", như sau:

Tài khoản cổ tức

Tài khoản cổ tức là tài khoản tạm thời dùng để ghi nhận việc chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty. Mặc dù cổ tức thường được thể hiện trên báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, nhưng chúng không được đưa vào bảng cân đối kế toán vì chúng không được coi là tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. Thay vào đó, chúng là sự phân phối thu nhập cho các cổ đông và không ảnh hưởng đến tình hình tài chính hoặc hiệu quả hoạt động của công ty.

Tài sản và nợ phải trả ngoại bảng

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán ? Đây là những tài sản và nợ phải trả không được ghi trên bảng cân đối kế toán nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Ví dụ về các khoản mục ngoại bảng bao gồm cho thuê hoạt động, liên doanh và nợ tiềm ẩn.

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán - Tài sản và nợ phải trả ngoại bảng

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? - Tài sản và nợ phải trả ngoại bảng

Chi phí nghiên cứu và phát triển

Chi phí nghiên cứu và phát triển thường được ghi nhận vào chi phí phát sinh và không xuất hiện dưới dạng tài sản riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, những chi phí này có thể được vốn hóa trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng liên quan đến việc phát triển một sản phẩm hoặc quy trình mới, trong trường hợp đó, chúng sẽ được ghi nhận là tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán.

Lợi thế thương mại - câu trả lời cho câu hỏi Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán?

Lợi thế thương mại là một tài sản vô hình thể hiện phần chênh lệch giữa giá mua so với giá trị hợp lý của tài sản thuần có được trong khi hợp nhất kinh doanh. Mặc dù lợi thế thương mại ban đầu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán, nhưng sau đó nó được kiểm tra khả năng suy giảm giá trị và có thể được ghi giảm, dẫn đến việc giảm giá trị của tài sản không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Thay vào đó, việc ghi giảm được phản ánh trong báo cáo thu nhập.

Khấu hao và chi phí khấu hao

Khấu hao và khấu hao là chi phí phản ánh sự suy giảm giá trị của tài sản hữu hình và vô hình theo thời gian. Mặc dù giá trị của những tài sản này ban đầu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán, nhưng khấu hao lũy kế hoặc khấu hao không được ghi nhận như một tài sản riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. Thay vào đó, nó được báo cáo trên báo cáo thu nhập như một khoản chi phí.

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán - Chi phí khấu hao

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? - Khấu hao và chi phí khấu hao

Đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là khoản đầu tư mà nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư nhưng không có quyền kiểm soát. Trong khi khoản đầu tư ban đầu được ghi trên bảng cân đối kế toán, những thay đổi tiếp theo về giá trị của khoản đầu tư được ghi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán.

Tài sản tiềm tàng

Tài sản tiềm tàng là tài sản có thể thành hiện thực hoặc không thành hiện thực, tùy thuộc vào khả năng xảy ra hay không xảy ra của một sự kiện trong tương lai. Đây là một trong những câu trả lời cho câu hỏi “ Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán ?” Những tài sản này không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán vì chúng chưa chắc chắn.

Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là những chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thông thường, chẳng hạn như tiền lương, tiền thuê nhà và các tiện ích. Các chi phí này được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhưng không được ghi nhận là tài sản hoặc nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán - Chi phí hoạt động

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán? - Chi phí hoạt động

Giá vốn hàng bán (COGS)

Giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa được bán bởi một công ty. Nó bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung. Giống như chi phí hoạt động, giá vốn hàng bán được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán.

Chi phí trả trước

Chi phí trả trước là những khoản chi phí đã được ứng trước nhưng chưa phát sinh. Mặc dù khoản thanh toán ban đầu được ghi trên bảng cân đối kế toán như một tài sản, nhưng chi phí không được ghi lại cho đến khi nó thực sự phát sinh và được phản ánh trên báo cáo thu nhập.

Lợi nhuận chưa thu được

Tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán ? Doanh thu chưa thực hiện là doanh thu đã nhận trước nhưng chưa thực hiện được. Mặc dù khoản tiền mặt ban đầu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một khoản nợ phải trả, nhưng doanh thu không được ghi nhận cho đến khi nó kiếm được và được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lãi hoặc lỗ khi bán tài sản

Khi một công ty bán một tài sản, chẳng hạn như thiết bị hoặc tài sản, bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào khi bán thường được ghi lại trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi hoặc lỗ không được bao gồm trong Lãi hoặc lỗ khi bán tài sảnLãi hoặc lỗ khi bán tài sảnLãi hoặc lỗ khi bán tài sản trong bảng cân đối kế toán vì nó không đại diện cho một giao dịch tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. Thay vào đó, nó là kết quả của một giao dịch cụ thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Câu hỏi thường gặp

Bảng cân đối kế toán bao gồm ba phần chính: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Cổ tức là khoản thanh toán cho cổ đông từ thu nhập hoặc dự trữ của công ty và không được coi là chi phí vì chúng không đại diện cho chi phí kinh doanh.

Giá vốn hàng bán thể hiện chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa được bán bởi một công ty, trong khi chi phí hoạt động là chi phí phát sinh của một công ty như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường.

Tài sản trên bảng cân đối kế toán bao gồm những gì công ty sở hữu hoặc sẽ nhận được trong tương lai và có thể đo lường được. Nợ phải trả là những gì một công ty nợ, chẳng hạn như thuế, các khoản phải trả, tiền lương và nợ.


Vốn chủ sở hữu là một phần tài sản của công ty, phần còn lại sau khi trừ đi các khoản nợ của công ty từ tài sản của công ty. Vốn chủ sở hữu được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty.

SẴN SÀNG TẢI ỨNG DỤNG VINDOO KẾ TOÁN MIỄN PHÍ CHƯA?

Một ứng dụng cho mọi nhu cầu. Người dùng không giới hạn. Miễn phí mãi mãi. Có thể mở rộng với sự phát triển kinh doanh.

ĐĂNG KÝ NGAY - Hoàn toàn miễn phí!  hoặc  Liên hệ với chúng tôi


Tóm lại, việc hiểu tài khoản nào không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán là rất quan trọng để có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Mặc dù bảng cân đối kế toán cung cấp ảnh chụp nhanh về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể, nhưng nó không nắm bắt được mọi giao dịch hoặc sự kiện tài chính có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Bằng cách làm quen với các tài khoản khác nhau không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, bạn có thể hiểu sâu hơn về quy trình báo cáo tài chính và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn với tư cách là nhà đầu tư hoặc nhà phân tích.

Which account does not appear on the balance sheet? 12 examples
Viindoo Technology Joint Stock Company, Van Anh Nguyen April 17, 2023

SHARE THIS POST