Kế toán - Đối tác ủy thác

Kế toán - Đối tác ủy thác

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

111,31 111,31 111.31 USD

111 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_account_delegation_partner
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Discuss (mail)

Mô tả

Mô-đun này sẽ thêm trường Đối tác ủy thác vào dòng hóa đơn/biên lai, người dùng có thể lựa chọn một đối tác cụ thể cho từng dòng hóa đơn/biên lai. Việc này sẽ có ích khi bạn muốn phát sinh doanh thu/chi phí cho một đối tác ủy thác thay vì đối tác của hóa đơn/biên lai.

Tình huống thực tế

 1. Yêu cầu

  • Công ty trả tiền điện thoại thay cho nhân viên của mình
  • Khoản thanh toán sẽ được ghi nợ vào tài khoản phải trả cho nhân viên tương ứng trong phiếu lương
 2. Dữ liệu gốc:

  • Tạo một tài khoản tài sản ngắn hạn. Ví dụ, 13881 với Kế toán Việt Nam

  • Tạo một sản phẩm Phí điện đoạn nhân viên với tài khoản 13881 là tài khoản chi phí, không định nghĩa thuế

  • Tạo một quy tắc lương với cấu hình sau (yêu cầu ấn bản Odoo EE hoặc tính năng TVTMA Payroll được xuất bản tại https://viindoo.com/apps/app/13.0/to_hr_payroll)

   • Tài khoản nợ: tài khoản phải trả nhân viên (vd: 334 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam)

   • Tài khoản có: tài khoản đã tạo tại bước trước (vd: 13881)

   • Mã python cho quy tắc lương

    result = sum(employee.env['account.move.line'].sudo().search([
      ('partner_id','=',employee.sudo().address_home_id.commercial_partner_id.id),
      ('date','>=',payslip.date_from),
      ('date','<=',payslip.date_to),
      ('account_id.code','=','13881'),
      ('parent_state','=','posted')]
      ).mapped('balance'))
    
 3. Cách hoạt động

  • Tạo một hóa đơn nhà cung cấp với những thông tin sau
   • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp 1
   • Tạo một vài dòng hóa đơn:
    • Sản phẩm: Phí điện thoại nhân viên
    • Giá: một số bất kỳ lớn hơn 0
    • Đối tác ủy thác: lựa chọn đối tác được gắn với địa chỉ riêng tư của nhân viên
  • Xác nhận hóa đơn để hệ thống sinh ra những phát sinh sau
   • Nợ: 13881, gắn với đối tác nhân viên
   • Có: tài khoản phải trả nhà cung cấp (vd: 331 với Kế toán Việt Nam), gắn với nhà cung cấp
  • Tạo một phiếu lương trong chu kỳ tương ứng, xác nhận phiếu lương để thấy những phát sinh sau:
   • Nợ: tài khoản phải trả nhân viên (vd: 334 với Kế toán Việt Nam)
   • Có: 13881

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.