Tài sản theo số lượng trên Dòng Hoá đơn

Tài sản theo số lượng trên Dòng Hoá đơn

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

51,14 51,14 51.14 USD

51 ₫
v 11.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_account_asset_qty
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0
Yêu cầu (các) app Discuss (mail)

Vấn đề

Theo mặc định, Odoo có thể tự động tạo tài sản từ các dòng hóa đơn. Tuy nhiên, nó không chú ý đến số lượng sản phẩm trên từng dòng hóa đơn. Nói cách khác, tất cả số lượng sản phẩm cùng nằm trên một dòng hóa đơn sẽ được hợp nhất thành MỘT tài sản.

Ứng dụng này làm gì?

 1. Trên danh mục tài sản, người dùng có thể kích hoạt / hủy kích hoạt tính năng "Chia tài sản theo số lượng"
 2. Chia tài sản theo số lượng có thể được kích hoạt / hủy kích hoạt theo từng sản phẩm là tài sản. Nếu được kích hoạt, nó sẽ ghi đè cài đặt trong danh mục tài sản tương ứng
 3. Khi được kích hoạt, khi Hóa đơn nhà cung cấp được xác nhận, các tài sản mới sẽ được tạo theo số lượng được ghi nhận trên hóa đơn.
 4. Trong quá trình tạo tài sản, nguyên tắc quy đổi đơn vị đo lường cũng được tuân thủ.
 5. Theo dõi liên hệ giữa tài sản và Hóa đơn nhà cung cấp với các trường bổ sung:
  • Dòng hóa đơn: dòng hóa đơn gốc mà tài sản được tạo.
  • Được tạo từ Hóa đơn: để lọc tài sản được tạo từ một hóa đơn
  • Tài sản: danh sách các tài sản liên quan đến một hóa đơn

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.