Chính sách hoàn tiền khi mua ứng dụng!

Yêu cầu được chấp thuận trong vòng hai tháng sau khi mua ứng dụng. Quá trình hoàn tiền sẽ diễn ra theo cách:

 • Khách hàng yêu cầu người xuất bản module giúp đỡ bằng cách ấn đúng nút trên trang đơn hàng của họ
 • Nhà cung cấp có 15 ngày từ khi có yêu cầu của khách hàng để hoàn thành yêu cầu, sửa chữa vấn đề hoặc/và tìm kiếm thỏa thuận
 • Nếu cả hai bên không thể đi đến thỏa thuận sau 15 ngày,\ bất kỳ bên nào đều có thể yêu cầu Odoo điều tra để quyết định việc hoàn tiền cho khách hàng.

Trường hợp khách hàng gặp nhiều vấn đề với module, mỗi một vấn đề nên được báo lại theo điều kiện bên trên.

Khách hàng sẽ được hoàn tiền nếu là một trong các trường hợp sau, và phải đồng ý không tiếp tục sử dụng module và xóa các bản sao:

 • Vấn đề tập trung vào một lỗi, mà không được sửa theo yêu cầu
 • Module thiếu một tính năng được quảng cáo trong trang mô tả ứng dụng
 • Module không được cài đúng theo phiên bản quảng cáo
 • Module xâm phạm điều kiện của Hướng dẫn ứng dụng cho nhà cung cấp
 • Giấy phép module sai
 • Lừa đảo hoặc đánh cắp thẻ tín dụng

Các trường hợp khách mua khàng không được hoàn tiền:

 • Yêu cầu đòi hỏi một tính năng mới, không được quảng cáo trong mô tả của module, hoặc trong trao đổi với nhà cung cấp
 • Module có lỗi mà nhà phát hành có khả năng sửa theo yêu cầu
 • Module hoạt động tốt, nhưng không đáp ứng yêu cầu nào đó của khách hàng