Hệ thống Tài khoản Kế toán Việt Nam theo Thông tư 200 và 133

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán theo quy định hiện hành để tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán cho phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Hệ thống Tài khoản Kế toán theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính cho hệ thống phần mềm của bạn và cách thêm/bớt tài khoản kế toán.

Lượt xem
249 Tổng lượt xem
3 Lượt xem của thành viên
246 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn