343,95 343,95 343.95000000000005 USD

344 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_git
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở SSH Keys Management
Các mở rộng Quản lý Dự án & Git Quản Lý Danh mục tài liệu Website theo phiên bản Odoo Phiên bản Odoo Git Branch

Mô tả

  • Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán, hoạt động thông qua các kho lưu trữ (Git Repository) chứa toàn bộ lịch sử thay đổi. Mỗi Repository sẽ bao gồm các Branch (nhánh) đại diện cho các phiên bản cụ thể của Repository đó được tách ra từ project chính. Tại các Branch này, lập trình viên có thể thử nghiệm các thay đổi mà không bị xung đột code với các lập trình viên khác.
  • Theo mặc định, lập trình viên sẽ phải tự cập nhật các thay đổi trên Git vào phần mềm Odoo. Việc này tốn nhiều thời gian và công sức. Mô-đun này được xây dựng giúp tự động quét và tích hợp Git với Odoo.

Tính năng nổi bật

  • Quét Git Repository để tìm danh sách các branch
  • Tạo các branch tương ứng trong Odoo

Thông tin thêm

  • Mô-đun này cần phải có thư viện gitpython. Thư viện này có thể được cài đặt bằng cách kích hoạt lệnh 'pip install gitpython'
  • Vấn đề hiện tại: Chưa hỗ trợ xác thực kho lưu trữ Git từ xa. Đối với các kho lưu trữ riêng tư, vui lòng sử dụng giao thức SSH (ví dụ: ssh://git@github.com:username/reponame.git, v.v)

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.