Tăng ca

Tăng ca

bởi Viindoo

4.9

305,63 305,63
v 16.0 3
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/intro/overtime
Đọc mô tả cho v 15.0 v 14.0 v 13.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Hợp đồng lao động Viin Hợp đồng - nhật ký công việc Ứng dụng HR Cơ sở Nhật ký Công việc Viin - Nguồn lực
Các mở rộng Bảng Lương - Tăng ca Phê duyệt Tăng ca Tăng ca - Nghỉ Điểm danh tăng ca Chấm công Tăng ca