Phê duyệt Tăng ca

Phê duyệt Tăng ca

bởi Viindoo

4.9

461,84 461,84
v 16.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime_approval
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_overtime_approval
Đọc mô tả cho v 15.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Phê duyệt Mô-đun Cơ Sở Tăng ca Ứng dụng HR Cơ sở Hợp đồng - nhật ký công việc Nhật ký Công việc Hợp đồng lao động Viin Viin - Nguồn lực
Các mở rộng Tích hợp Phê duyệt Tăng ca vào Phiếu lương