Quản lý khoản vay/cho vay tập trung, chính xác và tự động​


Quản lý thông tin một cách tập trung

Các hợp đồng tín dụng: thời hạn, lãi suất, thời điểm giải ngân, thời điểm trả gốc, lãi. Lưu trữ toàn bộ thông tin giao dịch trên cùng một hệ thống.​


Theo dõi các khoản vay đúng hạn

Tra cứu thông tin các khoản vay và thời điểm giải ngân, đáo hạn một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.


Theo dõi dòng tiền liên quan tới hoạt động vay/cho vay

Theo dõi dòng tiền, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn để kịp thời đưa ra các quyết định, chính sách hoặc giải pháp phù hợp các bài toán tài chính.


Báo cáo tức thời

Báo cáo hiệu quả theo thời gian thực với nhiều tiêu chí.​

Tính năng nổi bật của
Phần mềm quản lý nợ vay - Viindoo Loan Management

Lập kế hoạch dòng tiền


  • Lập kế hoạch và theo dõi tự động việc giải ngân tiền và hoàn trả tiền.

  • Theo dõi toàn bộ các thông tin liên quan trên cùng một hợp đồng vay và cho vay: giá trị hợp đồng, thông tin bên vay/cho vay, lãi xuất, kỳ hạn v.v.

Viindoo Loan Management the lending and borrowing process in loan management Viindoo

Tự động tính toán, dự báo lãi suất các khoản vay, theo dõi và ghi nhận các khoản tiền lãi suất theo kỳ​

Viindoo Loan Management Interest rate automatically update in Loan Management Viindoo

Tích hợp chặt chẽ với Kế toán, quản lý công nợ các khoản vay

 
  • Theo dõi việc giải ngân khoản vay/cho vay theo kế hoạch của Hợp đồng tín dụng.

  • Theo dõi thời điểm, giá trị từng lần trả gốc, lãi hoàn trả số tiền gốc.

  • Quản lý công nợ, hoàn trả gốc, chi phí lãi vay… theo chu kỳ được thiết lập sẵn.

Viindoo Loan Management Integrate with accounting in Loan Management Viindoo

Báo cáo đa chiều, cung cấp thông tin toàn cảnh về các hoạt động vay và cho vay 

  • Hệ thống báo cáo tự động, cập nhật, phân tích tức thời, được trực quan hóa với báo cáo dạng Pivot, biểu đồ.

  • Đánh giá khả năng hoàn vốn của các khoản vay từ việc theo dõi tiến độ của từng khoản giao dịch.

  • Báo cáo theo nhiều tiêu chí. Hỗ trợ lọc và nhóm thông tin một cách dễ dàng.​

Viindoo Loan Management
Báo cáo đa chiều phần mềm quản lý nợ vay

Tích hợp không giới hạn với các Ứng dụng Viindoo khác


Viindoo-accounting-finance

Kế toán - Tài chính

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty  

Tìm hiểu Phần mềm Kế toán  


Viindoo-invoicing

Hóa đơn

Từ bảng kê chi phí đến hóa đơn trên hệ thống kế toán chỉ bằng 1 click chuột.

Bắt đầu với Viindoo để tăng sức cạnh tranh của Doanh nghiệp