Điểm danh tăng ca

Điểm danh tăng ca

bởi Viindoo

4.9

336,27 336,27
v 16.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime_attendance
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_overtime_attendance
Đọc mô tả cho v 13.0 v 15.0 v 14.0
Yêu cầu các App Attendances (hr_attendance) Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Tăng ca Hợp đồng - nhật ký công việc Hợp đồng lao động Viin Nhật ký Công việc Ứng dụng HR Cơ sở Viin - Nguồn lực
Các mở rộng HR Overtime Timesheet Attendance