Chấm công Tăng ca

Chấm công Tăng ca

bởi Viindoo

4.9

356,91 356,91
v 16.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime_timesheet
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_overtime_timesheet
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Time Off (hr_holidays) Project (project) Discuss (mail) Employees (hr) Calendar (calendar) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Tăng ca Bộ đếm thời gian chấm công Hợp đồng lao động Viin Hợp đồng - nhật ký công việc Ứng dụng HR Cơ sở Nhật ký Công việc Viin - Nguồn lực Bộ đếm tăng thời gian
Các mở rộng Duyệt Chấm công cho Tăng ca HR Overtime Timesheet Attendance