Duyệt Chấm công cho Tăng ca

Duyệt Chấm công cho Tăng ca

bởi Viindoo

4.9

522,76 522,76
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime_timesheet_approval
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_overtime_timesheet_approval
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Time Off (hr_holidays) Project (project) Discuss (mail) Calendar (calendar) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Phê duyệt Mô-đun Cơ Sở Tăng ca Phê duyệt Bảng chấm công Nhân sự Hợp đồng - nhật ký công việc Bộ đếm thời gian chấm công Hợp đồng lao động Viin Nhật ký Công việc Ứng dụng HR Cơ sở Viin - Nguồn lực Bộ đếm tăng thời gian Chấm công Tăng ca