Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Định nghĩa, loại, ví dụ

Hiểu về tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán​ giúp bạn hiểu rõ hơn về các báo cáo tài chính của mình và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Bài viết này của Viindoo - Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp là sự lựa chọn tốt nhất giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của các báo cáo tài chính của công ty bạn. Trong bài viết này, chúng ta bắt đầu với phần tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán là gì?

Định nghĩa

Như các bạn đã biết, bảng cân đối kế toán có nhiều phần như vốn, nợ phải trả, hàng tồn kho... Và tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán là thứ mà công ty sở hữu và có giá trị có thể đo lường được. Nó được coi là một yếu tố thiết yếu của bảng cân đối kế toán và thường được phân loại thành các loại như tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán được phân loại thành Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn

Tài sản trong bảng cân đối kế toán được phân loại thành các loại tài sản ngắn hạn và dài hạn​

Mục đích

Mục đích của tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán thể hiện khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của công ty, chẳng hạn như tạo doanh thu, giảm chi phí hoặc cải thiện hoạt động.

Tài sản là tài nguyên mà một công ty sở hữu hoặc kiểm soát và có giá trị kinh tế có thể đo lường và ghi lại. Chúng được báo cáo trên bảng cân đối kế toán theo giá trị sổ sách của chúng, thể hiện giá gốc của tài sản trừ đi bất kỳ khoản khấu hao hoặc suy giảm lũy kế nào. Các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như tài sản ngắn hạn, cố định, tài chính và vô hình, được phân loại dựa trên đặc điểm và thời gian mang lại lợi ích kinh tế của chúng.

Nhìn chung, tài sản là một thành phần thiết yếu của bảng cân đối kế toán và đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Vai trò của tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán

Tài sản là một thành phần quan trọng trong bảng cân đối kế toán của công ty vì chúng đại diện cho các nguồn lực kinh tế thuộc sở hữu của công ty có thể tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai. Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính cung cấp ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể và nó trình bày tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.

Phần tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán cho thấy các loại và số lượng nguồn lực kinh tế thuộc sở hữu của công ty, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản, nhà máy và thiết bị, và các tài sản vô hình như bằng sáng chế, thương hiệu và thiện chí. Giá trị của tài sản rất quan trọng vì nó thể hiện khả năng của công ty trong việc tạo ra các dòng tiền trong tương lai, thanh toán các khoản nợ và tạo ra giá trị cho các cổ đông.

Hơn nữa, phần tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty. Tính thanh khoản đề cập đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty khi chúng đến hạn, trong khi khả năng thanh toán đề cập đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn của công ty. Tỷ lệ tài sản lưu động cao so với nợ ngắn hạn cho thấy công ty có khả năng thanh toán tốt, trong khi tỷ lệ tài sản cố định cao so với nợ phải trả cho thấy công ty có khả năng thanh toán tốt.

tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản thể hiện nguồn lực kinh tế mà công ty sở hữu

Tài sản thể hiện nguồn lực kinh tế mà công ty sở hữu

Loại tài sản trong tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng hết trong vòng một năm, trong khi tài sản dài hạn dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích kinh tế sau một năm. Hiểu được thành phần của các loại tài sản này là điều cần thiết để đánh giá tình hình tài chính và tính thanh khoản của công ty.

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những tài sản dự kiến ​sẽ chuyển đổi thành tiền hoặc sử dụng hết trong vòng một năm hoặc trong chu kỳ hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Tài sản hiện tại bao gồm:​​

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
  • Tiền mặt đại diện cho tiền tệ vật chất và tiền trong tài khoản ngân hàng có sẵn để sử dụng ngay.
  • Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, thường có thời gian đáo hạn từ ba tháng trở xuống.
 • Chứng khoán kinh doanh là những công cụ tài chính có thể dễ dàng mua hoặc bán trên thị trường tài chính. Chúng bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư ngắn hạn khác dự kiến ​​sẽ chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
 • Các khoản phải thu là số tiền mà công ty phải thu về theo hàng hóa đã bán hoặc dịch vụ được cung cấp. Đó là khả năng nhận tiền mặt trong tương lai và thường được thu trong vòng một năm.
 • Hàng tồn kho bao gồm hàng hóa được giữ để bán trong quá trình kinh doanh thông thường. Nó có thể bao gồm nguyên liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm.
 • Chi phí trả trước là khoản thanh toán trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được sử dụng hoặc tiêu thụ trong vòng một năm. Chúng được ghi nhận là tài sản cho đến khi giá trị được sử dụng hết.
tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản vô hình không thể chạm vào hoặc nhìn thấy, mang lại lợi ích kinh tế

Tài sản ngắn hạn dự kiến được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu dùng trong vòng một năm

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là những tài sản được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế sau một năm hoặc hơn 1 chu kỳ hoạt động bình thường của một doanh nghiệp. 2. Những tài sản này không nhằm mục đích chuyển đổi ngay lập tức thành tiền mặt hoặc tiêu dùng. Tài sản dài hạn bao gồm:

tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản vô hình không thể chạm vào hoặc nhìn thấy, mang lại lợi ích kinh tế

Tài sản cố định là các hạng mục như tòa nhà, thiết bị hoặc nhà máy

 • Tài sản cố định đề cập đến tài sản hữu hình được sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ bao gồm đất đai, nhà cửa, máy móc, phương tiện, tài sản tài chính...
tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản vô hình không thể chạm vào hoặc nhìn thấy, mang lại lợi ích kinh tế

Tài sản tài chính là loại hình đầu tư mà công ty thực hiện vào các tổ chức khác

 • Tài sản cố định vô hình là những tài sản phi vật chất nhưng có giá trị do có các quyền hợp pháp hoặc theo hợp đồng. Ví dụ như bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, thiện chí và giấy phép.
tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản vô hình không thể chạm vào hoặc nhìn thấy, mang lại lợi ích kinh tế

Tài sản vô hình không thể chạm vào hoặc nhìn thấy, mang lại lợi ích kinh tế

 • Đầu tư vào các công ty hoặc tổ chức khác có thể được phân loại là tài sản dài hạn nếu mục đích giữ chúng trong thời gian dài. Ví dụ bao gồm đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, trái phiếu và công ty con.
 • Các khoản phải thu dài hạn là số tiền mà công ty nợ và dự kiến ​​sẽ không thu được trong vòng một năm. Chúng được ghi nhận là tài sản dài hạn.

Ví dụ về tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán

Dưới đây là một số ví dụ về nội dung:

 • Các khoản phải thu hoặc tiền mà khách hàng nợ công ty
 • Hàng tồn kho hoặc hàng hóa do công ty nắm giữ để bán
 • Tài sản, nhà máy và thiết bị như đất đai, tòa nhà và máy móc
 • Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác
 • Bằng sáng chế, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác
 • Thiện chí hoặc giá trị của danh tiếng và sự công nhận thương hiệu của công ty
 • Chi phí trả trước như bảo hiểm trả trước hoặc tiền thuê trả trước
 • Tiền và các khoản tương đương tiền như tài khoản tiết kiệm, tài khoản séc và quỹ thị trường tiền tệ
tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản có thể là bất cứ thứ gì bạn sở hữu hoặc ai đó nợ bạn

Tài sản có thể là bất cứ thứ gì bạn sở hữu hoặc ai đó nợ bạn

Tài sản là thứ có thể mang lại lợi ích ngay bây giờ, trong tương lai hoặc có thể sau này cho một cá nhân hoặc một doanh nghiệp. Nó có thể là bất cứ thứ gì bạn sở hữu hoặc ai đó nợ bạn. Tài sản có thể bao gồm những thứ hữu hình như máy tính hoặc ô tô hoặc những thứ vô hình như tiền nợ bạn. Chẳng hạn, nếu bạn cho ai đó vay tiền, khoản vay đó là tài sản đối với bạn vì bạn mong muốn lấy lại được tiền. Ngược lại, khoản vay tương tự là trách nhiệm pháp lý đối với người đã vay tiền vì họ phải trả lại.

Các câu hỏi thường gặp về tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán

Tài sản phi vật chất là gì?

Tài sản vô hình là tài sản không thể chạm vào vật chất, nhưng vẫn mang lại lợi thế tài chính. Những tài sản này là một loại tài sản thiết yếu và bao gồm những thứ như tài sản trí tuệ như bằng sáng chế và nhãn hiệu, tiền bản quyền, nghĩa vụ hợp đồng, thiện chí, tài sản thương hiệu và danh tiếng. Những tài sản vô hình này có thể có giá trị cao và quan trọng đối với một doanh nghiệp mặc dù chúng không thể được xử lý hoặc nhìn thấy trên thực tế.

Lao động có phải là tài sản không?

Lao động đề cập đến nỗ lực thể chất hoặc tinh thần của con người để đổi lấy tiền lương hoặc tiền công. Không giống như tài sản được coi là vốn, lao động không phải là nguồn lực kinh tế hữu hình hoặc vô hình có thể được sở hữu hoặc mua bán. Thay vào đó, nó đề cập đến đầu vào của con người cần thiết để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Tài sản vô hình không thể chạm vào hoặc nhìn thấy, mang lại lợi ích kinh tế

Lao động là những nỗ lực về thể chất hoặc tinh thần của con người để đổi lấy tiền lương hoặc tiền công

Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn như thế nào?

Trong kế toán, tài sản được chia thành các loại dựa trên thời gian chúng dự kiến ​​sẽ được sử dụng. Tài sản ngắn hạn là những tài sản dự kiến ​​sẽ được bán hoặc sử dụng hết trong vòng một năm, trong khi tài sản cố định (còn gọi là tài sản dài hạn) dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong hơn một năm. Không giống như tài sản hiện tại, tài sản cố định không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Vì điều này, chúng bị khấu hao, một quá trình làm giảm dần giá trị của chúng theo thời gian.

Phần mềm kế toán tài chính có thể giúp tính toán tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán?

Có, Phần mềm kế toán tốt nhất có thể hỗ trợ việc quản lý tài sản trong bảng cân đối kế toán. Phần mềm này thường yêu cầu người dùng nhập dữ liệu liên quan đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Dữ liệu này bao gồm tài sản lưu động, tài sản cố định và tài sản vô hình. Sau đó, phần mềm kế toán online sẽ tính toán các số liệu quan trọng như tỷ lệ hiện tại của công ty và tổng giá trị tài sản, đây là những chỉ số chính về sức khỏe tài chính của công ty. Với việc sử dụng phần mềm kế toán, các công ty có thể dễ dàng và chính xác theo dõi tài sản của họ và lập bảng cân đối kế toán kịp thời. Điều này cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược phù hợp dựa trên tình hình tài chính của họ.

tổng tài sản trên bảng cân đối kế toánHệ thống phần mềm kế toán Viindoo giúp theo dõi tài sản của bạn một cách dễ dàng và chính xác​

Câu hỏi thường gặp

Tài sản ngắn hạn có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc ít hơn, trong khi tài sản dài hạn có tuổi thọ hơn một năm và không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

Tài sản được báo cáo dựa trên tính thanh khoản của chúng, với tài sản ngắn hạn được liệt kê đầu tiên, sau đó là tài sản dài hạn.

Phương trình bảng cân đối kế toán là: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Ví dụ về tài sản dài hạn bao gồm bất động sản, nhà máy và thiết bị, tài sản vô hình, đầu tư và tài sản thuế hoãn lại.

Với việc sử dụng phần mềm kế toán để quản lý tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp có thể theo dõi đối tượng này một cách dễ dàng, chính xác và lập bảng cân đối kế toán kịp thời. Điều này cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược phù hợp dựa trên tình hình tài chính của họ. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về Viindoo

Tìm hiểu thêm về:

Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán: Định nghĩa, loại, ví dụ
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 22 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY