Hiểu bảng cân đối kế toán: khấu hao lũy kế

Là chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, bạn cần biết khấu hao lũy kế trong bảng cân đối kế toán để nắm bắt được thực trạng TSCĐ của công ty. Khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán là gì, tác động của nó và cách tính khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán? Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi này trong bài viết này của Viindoo.

Khấu hao lũy kế trong Bảng cân đối kế toán là gì? 

Bảng cân đối kế toán với khấu hao lũy kế thể hiện tổng số tiền khấu hao đã được ghi nhận trên tài sản cố định của công ty theo thời gian. Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống đối với chi phí của một tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó và thường được ghi nhận là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Số tiền khấu hao được ghi lại mỗi kỳ được cộng vào tài khoản khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán.

Ghi nhận khấu hao lũy kế trong bảng cân đối kế toán là rất quan trọng vì nó làm giảm giá trị sổ sách tài sản cố định của công ty. Giá trị sổ sách của một tài sản là giá gốc của tài sản trừ đi khấu hao lũy kế và nó thể hiện giá trị ròng của tài sản trên bảng cân đối kế toán.

bảng cân đối kế toán có khấu hao: Khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán là gì?

Khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán là gì?

Làm thế nào để lập bảng cân đối kế toán với khấu hao lũy kế?

Khấu hao lũy kế đi đâu trên bảng cân đối kế toán và cách tính? Khấu hao lũy kế thường được trình bày dưới dạng một mục hàng riêng biệt trên bảng cân đối kế toán, nằm ngay bên dưới tài sản cố định mà nó liên quan. Để tính khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán, bạn cần xác định chi phí khấu hao cho từng tài sản cố định. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để tính khấu hao trong bảng cân đối kế toán , chẳng hạn như khấu hao theo đường thẳng hoặc khấu hao nhanh. Khi bạn đã xác định được chi phí khấu hao cho từng tài sản, bạn có thể cộng chúng lại để có được tổng khấu hao lũy kế cho công ty.

bảng cân đối kế toán có khấu hao: Khấu hao lũy kế diễn ra ở đâu trên bảng cân đối kế toán

Khấu hao lũy kế đi đâu trên bảng cân đối kế toán

Hãy xem ví dụ về khấu hao trên bảng cân đối kế toán:

Tài sản

Tài sản cố định
$1.000.000
Khấu hao lũy kế
($200,000)
Giá trị sổ sách ròng
$800,000

Trong ví dụ này, tài khoản tài sản cố định thể hiện chi phí của tài sản và tài khoản khấu hao lũy kế thể hiện tổng chi phí khấu hao được ghi nhận trên tài sản. Giá trị sổ sách ròng của tài sản được tính bằng cách lấy nguyên giá tài sản trừ đi khấu hao lũy kế.

>>>> Đọc thêm: Tài sản trên Bảng cân đối kế toán: Định nghĩa, các loại tài sản và ví dụ.

Phần mềm Viindoo Accounting

Tự động lập bảng cân đối kế toán. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Khấu hao ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán như thế nào?

Mặc dù khấu hao lũy kế trong bảng cân đối kế toán là chi phí phi tiền mặt không ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty, nhưng nó có tác động đáng kể đến bảng cân đối kế toán của công ty. Nó làm giảm giá trị sổ sách của tài sản cố định và làm tăng tài khoản khấu hao lũy kế. Tác động của khấu hao trong bảng cân đối kế toán có thể là đáng kể, đặc biệt đối với các công ty có khoản đầu tư lớn vào tài sản cố định.

bảng cân đối kế toán có khấu hao: Tác động của khấu hao như thế nào

Khấu hao ảnh hưởng đáng kể đến bảng cân đối kế toán của một công ty

>>>> Đọc thêm: Tỷ lệ tài sản cố định

Giảm giá trị sổ sách của tài sản cố định

Tài sản cố định là tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu và sử dụng để tạo ra doanh thu. Ví dụ về tài sản cố định bao gồm các tòa nhà, máy móc, thiết bị và phương tiện. Theo thời gian, tài sản cố định bị mất giá trị do hao mòn, lỗi thời, xuống cấp. Khấu hao cho phép các doanh nghiệp phản ánh sự mất giá trị này trên bảng cân đối kế toán của họ.

Khấu hao hoạt động bằng cách giảm giá trị sổ sách của tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Giá trị sổ sách của một tài sản là nguyên giá của nó trừ đi khấu hao lũy kế. Khi khấu hao được ghi lại hàng năm, giá trị sổ sách của tài sản bị giảm. Việc giảm giá trị sổ sách của tài sản cố định ảnh hưởng đến tổng tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Tăng tài khoản khấu hao lũy kế​

Tài khoản khấu hao lũy kế là một tài khoản chống lại tài sản cho biết tổng số tiền khấu hao được ghi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định. Nó được báo cáo trên bảng cân đối kế toán dưới dạng số âm, làm giảm giá trị ghi sổ của tài sản cố định. Tài khoản khấu hao lũy kế tăng theo chi phí khấu hao hàng năm cho đến khi đạt đến tổng nguyên giá của tài sản cố định, tại thời điểm đó, nó ngừng tăng.

Tác động của khấu hao lên các chỉ số tài chính

Khấu hao có thể có tác động đáng kể đến các chỉ số tài chính của công ty. Ví dụ: tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho tổng tài sản. Vì khấu hao làm giảm thu nhập ròng nên nó cũng làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên tài sản. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là một tỷ lệ tài chính khác có thể bị ảnh hưởng bởi khấu hao. Vì khấu hao làm giảm giá trị sổ sách của tài sản cố định nên nó cũng làm giảm tổng tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể làm tăng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

bảng cân đối kế toán có khấu hao: Điều quan trọng là phải biết bảng cân đối kế toán có khấu hao lũy kế

Điều quan trọng là phải biết bảng cân đối kế toán với khấu hao lũy kế

Câu hỏi thường gặp

Khấu hao không phải là một tài sản trên bảng cân đối kế toán. Thay vào đó, khấu hao là một khoản chi phí được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được sử dụng để phân bổ chi phí của một tài sản hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Khấu hao lũy kế, đại diện cho tổng chi phí khấu hao phát sinh trên một tài sản, được trừ vào giá gốc của tài sản để xác định giá trị sổ sách ròng hoặc giá trị ghi sổ, được báo cáo trên bảng cân đối kế toán.

Khấu hao ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán bằng cách giảm giá trị của tài sản cố định và tăng tài khoản khấu hao lũy kế, bù đắp giá trị của tài sản cố định.

Giá trị sổ sách ròng là giá trị ghi sổ của một tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán và được tính bằng cách trừ đi khấu hao lũy kế khỏi giá gốc của tài sản.

Khấu hao rất quan trọng trên bảng cân đối kế toán vì nó phản ánh giá trị thực của tài sản cố định của công ty và ngăn bảng cân đối phóng đại giá trị của tài sản.

Tóm lại, hiểu khấu hao trong bảng cân đối kế toán là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bằng cách hiểu cách tính khấu hao lũy kế và cách trình bày trên bảng cân đối kế toán, nhà đầu tư và nhà phân tích có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên báo cáo tài chính của công ty. Hi vọng bạn đọc thấy những thông tin do Viindoo cung cấp có ý nghĩa và hữu ích.

>>>> Tiếp tục với:


Hiểu bảng cân đối kế toán: khấu hao lũy kế
Nguyễn Thị Nhường 6 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY