Fixed Asset RollForward là gì? Định nghĩa và ví dụ

Fixed Asset RollForward là gì ? Cùng tìm hiểu chi tiết về định nghĩa này cũng như tham khảo một số ví dụ trong bài viết này của Viindoo nhé!

Fixed Asset RollForward là gì?

Fixed Asset Rollforward là một báo cáo tài chính kế toán cung cấp chi tiết về các thay đổi của tài sản cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo được sử dụng để đối chiếu số dư đầu kỳ và cuối kỳ của tài sản cố định của công ty và để theo dõi mọi bổ sung, thanh lý và các thay đổi khác xảy ra trong kỳ.

Báo cáo Chuyển tiếp tài sản cố định thường bao gồm các thông tin sau:

 • Giá trị ban đầu của tài sản cố định: Nguyên giá của bất kỳ tài sản cố định nào được mua trong kỳ.
 • Thanh lý: Số tiền thu được từ việc bán bất kỳ tài sản cố định nào trong kỳ.
 • Chi phí khấu hao: Số tiền khấu hao được ghi nhận trong kỳ.
 • Số dư cuối kỳ: Giá trị ghi sổ của tài sản cố định cuối kỳ, được tính bằng số dư đầu kỳ cộng các khoản tăng trừ đi các khoản thanh lý trừ đi số khấu hao lũy kế.
 • Số dư đầu kỳ: Giá trị ghi sổ của TSCĐ đầu kỳ.
Fixed Asset RollForward là gì?

>>>> Xem Thêm Về: Tài sản cố định là gì? Định nghĩa, Ví dụ, Công thức, Đặc điểm

Tầm quan trọng của chuyển tiếp tài sản cố định

Chuyển tiếp tài sản cố định và Bảng kê tài sản cố địnhbáo cáo là một công cụ quan trọng để các công ty duy trì hồ sơ tài chính chính xác và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Dưới đây là một số lý do chính tại sao Chuyển tiếp tài sản cố định lại quan trọng:

Báo cáo tài chính chính xác

Báo cáo Tài sản cố định đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính của công ty. Bằng cách đối chiếu số dư đầu kỳ và cuối kỳ của tài sản cố định và theo dõi bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong kỳ, báo cáo giúp xác minh tính xác thực của báo cáo tài chính. Quá trình này giúp đảm bảo rằng các báo cáo tài chính phản ánh trung thực và không thiên vị về tình hình tài chính của công ty.

Cải thiện quản lý tài sản

Các Báo cáo Tài sản cố định có lợi cho việc cải thiện quản lý tài sản. Bằng cách cung cấp một hồ sơ toàn diện về những thay đổi trong tài sản cố định, bao gồm mua lại, thanh lý và khấu hao, báo cáo cho phép doanh nghiệp theo dõi hiệu suất của tài sản của họ. 

Thông tin này có thể được tận dụng để đưa ra các quyết định sáng suốt về việc sửa chữa và bảo trì cũng như để tối ưu hóa việc sử dụng tài sản nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh. Dữ liệu chi tiết của báo cáo cũng giúp xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả trong quản lý tài sản.

Tuân thủ chuẩn mực kế toán

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán là một khía cạnh quan trọng của báo cáo tài chính. Các tiêu chuẩn kế toán bắt buộc các công ty phải duy trì hồ sơ chính xác về tài sản cố định của họ và tiết lộ mọi thay đổi về tài sản cố định. Báo cáo Chuyển tiếp Tài sản cố định giúp các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn này bằng cách cung cấp một bản ghi chi tiết và toàn diện về những thay đổi của tài sản cố định trong kỳ. 

Bằng cách đưa báo cáo này vào báo cáo tài chính, các công ty có thể chứng minh việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và đảm bảo với các bên liên quan rằng báo cáo tài chính của họ là chính xác và đáng tin cậy.

Lập kế hoạch chi tiêu vốn

Báo cáo Chuyển tiếp Tài sản Cố định cũng tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch chi tiêu vốn. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về chi phí của tài sản cố định mua trong kỳ, các công ty có thể sử dụng dữ liệu này để dự báo chi tiêu vốn trong tương lai. Kiến thức về chi phí mua và duy trì tài sản cố định này có thể giúp các công ty đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn vốn để đạt được mục tiêu kinh doanh. 

Với báo cáo Tài sản cố định, các doanh nghiệp có thể phát triển một cách tiếp cận chiến lược và sáng suốt hơn cho việc lập kế hoạch chi tiêu vốn của mình.

Fixed Asset RollForward là gì
Tầm quan trọng của chuyển tiếp tài sản cố định

Ví dụ về Fixed Asset RollForward

Hãy xem xét một ví dụ để minh họa Chuyển tiếp tài sản cố định .

Giả sử một công ty, Tập đoàn ABC, có các tài sản cố định sau vào đầu năm:

Tòa nhà: $10.000.000

Máy móc: $5.000.000

 • Phương tiện: $2.000.000

Trong năm, công ty đã mua các tài sản cố định mới như sau:

 • Máy móc: $2.000.000
 • Phương tiện: $1.000.000
 • Tòa nhà: $3.000.000

Công ty cũng bán các tài sản cố định sau trong năm:

 • Máy móc: $500,000
 • Tòa nhà: $1.500.000

Công ty ghi nhận khấu hao $1.000.000 trong năm.

Báo cáo chuyển tiếp tài sản cố định trong năm sẽ như sau:

Số dư đầu năm:

 • Tòa nhà: $10.000.000
 • Máy móc: $5.000.000
 • Phương tiện: $2.000.000

Số bổ sung:

 • Tòa nhà: $3.000.000
 • Máy móc: $2.000.000
 • Phương tiện: $1.000.000

Xử lý:

 • Tòa nhà: ($1.500.000)
 • Máy móc: ($500,000)
 • Chi phí khấu hao: ($1.000.000)

Số dư cuối năm:

 • Tòa nhà: $11.500.000 ($10.000.000 + $3.000.000 - $1.500.000 - $1.000.000)
 • Máy móc: $6.500.000 ($5.000.000 + $2.000.000 - $500.000 - $1.000.000)
 • Phương tiện: $2.000.000 ($2.000.000 + $1.000.000 - $0 - $1.000.000)

Báo cáo Chuyển tiếp Tài sản Cố định cung cấp một bức tranh rõ ràng về những thay đổi trong tài sản cố định của công ty trong năm, bao gồm cả việc mua lại, thanh lý và khấu hao. Thông tin này có thể được sử dụng để phân tích các hoạt động quản lý tài sản của công ty, lập kế hoạch chi tiêu vốn trong tương lai và đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là chính xác và đáng tin cậy.

Fixed Asset RollForward là gì
Báo cáo chuyển tiếp tài sản cố định cung cấp một bức tranh rõ ràng về những thay đổi trong tài sản cố định của công ty trong năm

Lưu ý khi chuyển tiếp tài sản cố định

Cách tiếp cận nhóm

Báo cáo Chuyển tiếp Tài sản Cố định cung cấp một bức tranh rõ ràng về những thay đổi trong tài sản cố định của công ty trong năm, bao gồm cả việc mua lại, thanh lý và khấu hao. Thông tin này có thể được sử dụng để phân tích các hoạt động quản lý tài sản của công ty, lập kế hoạch chi tiêu vốn trong tương lai và đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là chính xác và đáng tin cậy.

CIP - Xây dựng dở dang

Nói tóm lại, nếu bạn đã bắt đầu xây dựng một cơ sở mới nhưng nó không được sử dụng trong một kỳ kế toán cụ thể, thì bạn nên ghi nó vào một cột riêng có tên là "Việc xây dựng đang tiến hành". Tài sản này không nên khấu hao cho đến khi nó được đưa vào sử dụng.

Giữ tài sản cho việc buôn bán

RollForward Tài sản cố định cũng nên bao gồm việc theo dõi các tài sản được giữ để bán, những tài sản này thường bị bỏ qua. Việc theo dõi này phải nêu chi tiết các bản dịch liên quan đến tài sản được coi là giữ để bán và phải được theo dõi riêng để tạo điều kiện tiết lộ tiềm năng. Điều quan trọng cần lưu ý là nên tạm dừng khấu hao đối với bất kỳ tài sản nào trong danh mục này.

Fixed Asset RollForward là gì
Mẹo chuyển tiếp tài sản cố định

Hầu hết các ứng dụng phần mềm kế toán hiện đại đều có khả năng tạo báo cáo Tài sản cố định.

Hệ thống phần mềm kế toán có thể tự động theo dõi các thay đổi về tài sản cố định trong suốt kỳ kế toán, bao gồm các khoản bổ sung, thanh lý và hao mòn. Phần mềm cũng có thể tạo ra các báo cáo chính xác hiển thị số dư đầu kỳ và cuối kỳ của tài sản cố định, cũng như chi tiết các thay đổi đã xảy ra trong thời gian đó. Điều này giúp cho việc quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp dễ dàng hơn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán.

Hỏi đáp

Chuyển tiếp đề cập đến việc gia hạn hợp đồng phái sinh bằng cách đóng một hợp đồng sắp hết hạn và mở một hợp đồng khác ở mức giá thị trường hiện tại cho cùng một tài sản cơ bản với ngày kết thúc trong tương lai. Các công cụ phái sinh thường được sử dụng trong hợp đồng kỳ hạn là quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn.

Báo cáo phổ biến nhất được sử dụng xung quanh tài sản cố định là chuyển tiếp. Chuyển tiếp cho thấy số dư ban đầu, bổ sung, thanh lý, khấu hao và số dư cuối kỳ trong một khoảng thời gian nhất định.

Cuộn về phía trước: Cuộn về phía trước ngược lại với cuộn về phía sau. Trong giao dịch này, nhà giao dịch chuyển từ hợp đồng quyền chọn này sang hợp đồng quyền chọn khác trên cùng loại chứng khoán với kỳ hạn dài hơn. Điều này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn mở rộng vị trí của họ.

Luân chuyển hàng tồn kho được xây dựng bằng cách sử dụng công thức cơ bản sau: Số dư hàng tồn kho cuối kỳ = Số dư hàng tồn kho đầu kỳ + (Chi phí mua hàng hoặc chi phí sản xuất) + Chi phí hàng tồn kho trực tiếp khác - Giá vốn hàng bán

Định giá chuyển tiếp là gì?

Kế hoạch chuyển tiếp dự kiến kết quả định giá bằng cách sử dụng lợi tức đầu tư thực tế trong năm, dòng tiền thực tế và các giả định định giá hiện tại của Kế hoạch. Tuy nhiên, không giống như cách định giá chính thức, việc gia hạn không tính đến lợi ích hoặc tổn thất về nhân khẩu học và kinh tế trong năm.

Như vậy, bài viết trên đã giải thích định nghĩa "Fixed Asset RollForward là gì". Việc chuyển tiếp tài sản cố định không chỉ hữu ích cho việc quản lý tài chính mà còn đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính. Theo dõi  Viindoo để được hướng dẫn thêm về phần mềm kế toán của chúng tôi.​

Tìm hiểu thêm về:

Fixed Asset RollForward là gì? Định nghĩa và ví dụ
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 5 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY