Phân biệt giữa Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn thường nhầm lẫn giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ? bảng cân đối kế toán là gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Làm sao để phân biệt được hai loại báo cáo này? Tất cả sẽ được Viindoo giải đáp chi tiết qua bài viết dưới đây.

1. Tổng quan về bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ​

Bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là hai báo cáo tài chính quan trọng mà các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi tình hình tài chính của họ.

Bảng cân đối kế toán cho thấy tình hình tài chính của một công ty, trong khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền vào và ra. Bằng cách hiểu cả hai loại báo cáo, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư, tài chính và quản lý hoạt động của họ.

>>> Tìm hiểu thêm về: Phân biệt​ Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh ?

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cả bảng cân đối kế toán và dòng tiền đều là những báo cáo tài chính quan trọng

2. Bảng cân đối kế toán là gì và ví dụ?

2.1 Bảng cân đối kế toán là gì?​

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, thường là vào cuối kỳ báo cáo. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.

Tài sản là những nguồn lực mà một công ty sở hữu, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản đầu tư, bất động sản, nhà máy và thiết bị, hàng tồn kho và các khoản phải thu. Nợ phải trả là nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác, chẳng hạn như các khoản vay, tài khoản phải trả và thuế phải nộp. Vốn chủ sở hữu thể hiện giá trị còn lại của tài sản của công ty sau khi các khoản nợ của công ty được thanh toán và thuộc sở hữu của các cổ đông.

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của một công ty

2.2 Ví dụ về bảng cân đối kế toán​

Đây là một ví dụ về bảng cân đối kế toán đơn giản hóa:

Bảng cân đối kế toán của Công ty ABC
Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tài sản
Tiền mặt: 50.000 USD
Các khoản phải thu: $75.000
Hàng tồn kho: 100.000 USD
Tài sản, nhà máy và thiết bị: $500.000
Tổng tài sản: $725,000

Nợ phải trả
Tài khoản phải trả: $60,000
Vay ngắn hạn: $75.000
Nợ dài hạn: $150,000
Tổng nợ phải trả: $285.000

 Vốn chủ sở hữu 
Cổ phiếu phổ thông: $300,000
Thu nhập giữ lại: $140.000
Tổng vốn chủ sở hữu: $440,000

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: $725.000

Trong ví dụ này, Tập đoàn ABC có tài sản là $725.000, nợ phải trả là $285.000 và vốn chủ sở hữu là $440.000. Bảng cân đối kế toán này cho thấy rằng Tập đoàn ABC có khả năng thanh toán vì tài sản của nó vượt quá nợ phải trả và nó có số dư vốn chủ sở hữu dương. Các nhà đầu tư và chủ nợ có thể sử dụng thông tin này để đánh giá tình hình tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt về việc đầu tư hoặc cho công ty vay.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì và ví dụ?

3.1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đề cập đến dòng tiền vào và ra của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó đo số lượng tiền mặt mà một doanh nghiệp tạo ra hoặc chi tiêu trong một khung thời gian nhất định và là thước đo thiết yếu để đánh giá tính thanh khoản và sức khỏe tài chính của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được sử dụng để theo dõi dòng tiền của công ty, thường được phân loại thành ba phần chính: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

  • Hoạt động điều hành: Đây là những dòng tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty, chẳng hạn như bán hàng, thu tiền từ khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp và nhân viên.
  • Hoạt động đầu tư: Đây là những dòng tiền liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản dài hạn, chẳng hạn như bất động sản, nhà xưởng, thiết bị và các khoản đầu tư.
  • Hoạt động tài chính: Đây là những dòng tiền liên quan đến việc tài trợ cho các hoạt động của công ty, chẳng hạn như vay hoặc trả nợ, phát hành hoặc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

3.2 Ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dưới đây là một ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ đơn giản hóa:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty ABC
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:
Tiền mặt nhận được từ khách hàng: $400,000
Tiền mặt trả cho nhà cung cấp và nhân viên: ($300,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: $100.000

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư:
Mua bất động sản, nhà máy và thiết bị: ($200,000)
Bán các khoản đầu tư: $50.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư: ($150.000)

Luồng tiền từ hoạt động tài chính:
Tiền thu được từ các khoản vay dài hạn: $100.000
Trả nợ vay dài hạn: ($50.000)
Trả cổ tức: ($20,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính: $30.000

Tiền mặt tăng ròng: $(20.000)
Số dư tiền mặt ban đầu: $50.000
Số dư tiền mặt cuối kỳ: $30.000

Trong ví dụ này, Tập đoàn ABC đã tạo ra 100.000 đô la tiền mặt từ các hoạt động điều hành của mình, chi 150.000 đô la cho các khoản đầu tư và huy động được 30.000 đô la trong các hoạt động tài chính. Công ty đã giảm ròng 20.000 đô la tiền mặt trong năm, để lại 30.000 đô la tiền mặt vào cuối kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ này cung cấp cho các nhà đầu tư và chủ nợ cái nhìn sâu sắc về khả năng tạo tiền mặt, quản lý hoạt động và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền của công ty có ba phần chính: hoạt động, đầu tư, tài chính

4. Phân biệt bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thông số
Bảng cân đối kế toán
Dòng tiền
Nội dungTài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty
Nguồn và sử dụng tiền, bao gồm tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính
Thời gian
Cung cấp ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thểDòng tiền vào và ra trong một khoảng thời gian, thường là một tháng hoặc một năm.
Thông tin cung cấp
Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty, bao gồm tài sản và nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và mối quan hệ giữa chúng
Cung cấp thông tin về cách một công ty tạo ra và sử dụng tiền mặt cũng như những thay đổi về vị trí tiền mặt ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty như thế nào.
phân loại thành


Hai phầnBa phần
Mục đích


Cung cấp tình hình tài chính của công ty.Hữu ích trong việc lập ngân sách và dự báo

5. Ứng dụng phần mềm cho cả bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

​ Phần mềm tài chính kế toán có thể giúp bạn lập cả bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là các bước sử dụng phần mềm kế toán tài chính để phân tích cả hai báo cáo cùng nhau:

  1. Nhập dữ liệu tài chính: Bước đầu tiên là nhập tất cả dữ liệu tài chính vào phần mềm, bao gồm thu nhập, chi phí, tài sản và nợ phải trả. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để tạo cả bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  2. Tạo: Sử dụng Phần mềm kế toán doanh nghiệp tài chính để tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán. Phần mềm sẽ sử dụng dữ liệu bạn nhập để tính toán tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu hay dòng tiền vào và dòng tiền ra trong một khoảng thời gian cụ thể của công ty bạn

  3. Phân tích bảng cân đối kế toán: Phân tích hai bảng này để hiểu tình hình tài chính của công ty bạn hoặc việc sử dụng tiền mặt. Xem xét mối quan hệ giữa tài sản và nợ phải trả của công ty bạn, đồng thời tính toán các tỷ lệ tài chính quan trọng như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ thanh toán hiện hành. Hoặc với dòng tiền, phần mềm thông minh có thể phân tích các hoạt động điều hành, đầu tư và tài chính để hiểu được nguồn và sử dụng tiền

  4. So sánh bảng cân đối kế toán với báo cáo lưu chuyển tiền tệ: So sánh để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty bạn. Tìm kiếm bất kỳ điểm khác biệt nào giữa hai tuyên bố và xác định các lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện dòng tiền hoặc sức khỏe tài chính.

Tóm lại, sử dụng phần mềm kế toán tài chính có thể giúp bạn lập cả bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách nhanh chóng và chính xác. Phân tích cả hai báo cáo cùng nhau có thể giúp bạn hiểu toàn diện về tình hình tài chính của công ty mình và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt hơn.

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sử dụng phần mềm tài chính kế toán có thể giúp bạn lập cả bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách nhanh chóng và chính xác

Bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nhu cầu của công ty để biết hiệu quả hoạt động của công ty. Liên hệ với Viindoo qua hotline +84 225 730 9838 để biết thêm thông tin về Phần mềm kế toán của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Bảng cân đối kế toán cho thấy tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, trong khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết tiền mặt di chuyển vào và ra khỏi công ty như thế nào trong một khoảng thời gian.

Các nhà đầu tư nhìn vào bảng cân đối kế toán để đánh giá tình hình tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty để hiểu tiền mặt của công ty đến từ đâu và sẽ đi về đâu.

Có, một công ty có thể có thu nhập ròng dương nhưng vẫn gặp vấn đề về dòng tiền. Điều này là do thu nhập ròng được tính bằng cách sử dụng kế toán dồn tích, ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng kiếm được hoặc phát sinh, bất kể khi nào tiền mặt thực sự được nhận hoặc chi trả. Mặt khác, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự chuyển động thực tế của tiền mặt vào và ra khỏi một công ty, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời gian thanh toán và thu nợ.

Có, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều là những chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính của công ty và nên được sử dụng cùng nhau để có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Phân biệt giữa Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 22 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY