Thẩm định có mặt

Thẩm định có mặt

bởi Viindoo

4.9

147,48 147,48
v 16.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_attendance_validation
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_attendance_validation
Đọc mô tả cho v 15.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Attendances (hr_attendance) Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Hợp đồng lao động Viin Viin - Nguồn lực
Các mở rộng Quản lý Vào/Ra - Tính lương