Chi phí sản xuất chung là gì? Cách phân bổ chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là một trong những yếu tố quan trọng dùng để đo lường hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Viindoo sẽ chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết về khái niệm, phân loại, phân bổ và hạch toán loại chi phí này. Hãy theo dõi cùng chúng tôi nhé!

Chi phí sản xuất là gì? Bao gồm những chi phí gì?

Chi phí sản xuất cung được định nghĩa là các khoản phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, không bao gồm chi phí (CP) nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công. Chi phí này phát sinh tại các bộ phận thực hiện hoạt động sản xuất hoặc các phân xưởng trong nhà máy.

Chi phí sản xuất chungChi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung bao gồm các loại sau:

 • Khấu hao tài sản cố định: Đây là loại chi phí bao gồm khấu hao toàn bộ tài sản cố định trong doanh nghiệp như nhà xưởng, máy móc, thiết bị,… Chi phí khấu hao được ghi nhận vào tài khoản. điều 6274.
 • Chi phí vật liệu: Đây là chi phí vật liệu sử dụng vào việc bảo trì, sửa chữa tài sản cố định tại nhà máy, xưởng. Chi phí vật liệu được hạch toán vào tài khoản 6272.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Đây là loại chi phí dùng để phản ánh chi phí mua ngoài, phục vụ cho hoạt động sản xuất, vận hành của Nhà xưởng. Các chi phí này có thể là điện, nước, internet, thầu phụ,… Các chi phí này được ghi vào tài khoản 6277.
 • Chi phí nhân công nhà máy: Đây là khoản chi phí dùng để trả cho công nhân nhà máy không phải là công nhân trực tiếp tạo ra sản phẩm. Các khoản chi này phải kể đến lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm,… Chi phí cho nhân viên nhà máy được ghi vào tài khoản 6271.
 • Giá thành công cụ sản xuất: Đây là chi phí liên quan đến các dụng cụ, công cụ được sử dụng trong quá trình sản xuất tại xưởng để tạo ra sản phẩm. Giá vốn công cụ sản xuất được hạch toán vào tài khoản 6273.
 • Các loại chi phí khác: Là những chi phí được chi bằng tiền để phục vụ cho quá trình sản xuất, trừ các khoản trên.

>>>> Tìm Hiểu Thêm Về: Chi phí sản xuất

Phân loại chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung được chia thành hai loại chính là cố định và biến đổi.

Chi phí sản xuất cố định

Chi phí sản xuất cố định thường không thay đổi theo sản lượng sản xuất. Đây là chi phí gián tiếp không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất.

Các loại chi phí sản xuất chung cố định bao gồm nhà xưởng, máy móc, thiết bị,...; Khấu hao; quản lý các công việc hành chính tại phân xưởng,… Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm phát sinh trong phân xưởng sản xuất.

Chi phí sản xuất biến đổi

Chi phí sản xuất biến đổi thay đổi theo sản lượng sản xuất. Đây là những chi phí trực tiếp, được chi cho các bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Các loại chi phí sản xuất chung biến đổi có thể là nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ cho đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.

Tài khoản ghi nhận chi phí sản xuất chung

Theo nguyên tắc kế toán, Chi phí sản xuất chung được ghi vào tài khoản 627. Đồng thời, tài khoản này cũng không có số dư cuối kỳ. Bên Nợ của tài khoản bao gồm tất cả chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất. Bên có của tài khoản bao gồm tất cả các loại chi phí được khấu trừ, CPSXC cố định không thể phân bổ.

Cách phân bổ chi phí sản xuất chung

Dựa trên các nguyên tắc kế toán, chi phí sản xuất chung được phân bổ thành các loại sau:

 • Chi phí nhân công tại nhà máy ( Có tài khoản 6271): Chi phí này bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản phải trả khác cho người lao động tại nhà máy. Tài khoản 6271 ghi như sau: 
  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 334

            Các chi phí khác như bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… sẽ được hạch toán:

  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 338.
 • Giá trị công cụ sản xuất (TK 6273): Trường hợp công cụ, dụng cụ dùng cho nhà xưởng có giá trị nhỏ thì phân bổ vào tài khoản như sau:
  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 153

          Đối với công cụ cần phân bổ giá trị vào chi phí sản xuất chung, tài khoản này được phân bổ:

  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 242
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6227): Chi phí này được phân bổ như sau:
  • Nợ tài khoản 627
  • Nợ tài khoản 133
  • Có TK 111, 112, 331
 • Chi phí đi vay phải trả và hòa vốn: Chi phí này được phân bổ theo nguyên tắc:
  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 111, 112, 335 (Chi phí phải trả), 242 (Chi phí trả trước)
 • CPSX kết chuyển giá thành thành phẩm cuối kỳ: Chi phí này được phân bổ vào giá thành thành phẩm theo công suất bình thường như sau:
  • Nợ tài khoản 154
  • Có tài khoản 627
 • Các khoản khấu trừ chi phí: Các khoản chi phí này được phân bổ vào các tài khoản sau:
  • Nợ tài khoản 111, 112, 138
  • Có tài khoản 627
 • Chi phí nguyên vật liệu (tK 6272): Chi phí nguyên liệu sản xuất tại phân xưởng được phân bổ như sau:
  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 152
 • Khấu hao tài sản cố định (TK 6274): Đây là khoản trích khấu hao tài sản cố định như nhà xưởng, thiết bị,... trong quá trình sản xuất và được phân bổ như sau:
  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 214
 • Chi phí bằng tiền khác (TK 6278): Chi phí này được phân bổ như sau:
  • Nợ tài khoản 627
  • Nợ tài khoản 133
  • Có tài khoản 111, 112
 • Chi phí dự phòng bảo hành công trình xây dựng: Chi phí này được phân bổ cụ thể như sau:
  • Nợ tài khoản 627
  • Có tài khoản 352
 • CPSX cố định không được phân bổ vào giá thành sản phẩm: Chi phí này được phân bổ vào tài khoản giá bán và ghi rõ như sau:
  • Nợ tài khoản 632
  • Có tài khoản 627
 • Chi phí hợp đồng kinh doanh: Chi phí này được phân bổ cụ thể vào các tài khoản sau:
  • Nợ tài khoản 138
  • Có tài khoản 627
  • Có tài khoản 3331

>>>> Đọc Thêm Manufacturing cost là gì

Cách hạch toán chi phí sản xuất chung

Hạch toán chi phí sản xuất chung là nhiệm vụ quan trọng của bộ phận kế toán trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Để thực hiện nhiệm vụ này, kế toán cần xác định rõ hai loại chi phí sản xuất chung khác nhau là cố định và biến đổi.

Chi phí sản xuất chungKế toán chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung Chi phí cố định sẽ được phân bổ theo phí kế toán, phí gia công cho từng đơn vị thành phẩm. Việc phân bổ này sẽ dựa trên năng lực sản xuất bình thường của máy móc tạo ra sản phẩm.

Nếu sản lượng thực tế sản xuất nhiều hơn công suất bình thường sẽ được hạch toán đầy đủ vào giá thành sản phẩm thành phẩm trong kỳ (tính vào giá thành sản phẩm).

Nếu công suất bình thường cao hơn thì chi phí sẽ được tính vào thành phẩm theo công suất bình thường. Trong trường hợp này, chi phí sản xuất chung sẽ không được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Đối với CPSXC biến đổi, chi phí được ghi nhận lại vào tài khoản phí gia công theo sản lượng thực tế phát sinh trong kỳ.

>>>> Hữu Ích: Cách giảm chi phí sản xuất

Cách phân bổ chi phí sản xuất chung trong phần mềm Viindoo

Viindoo là phần mềm quản lý sản xuất ERP tích hợp mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều mô-đun để quản lý các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp. Trong trường hợp phân bổ chi phí sản xuất chung, Viindoo cung cấp các công cụ và mô-đun để thực hiện nhiệm vụ này.

Mô-đun liên quan trong Viindoo để phân bổ chi phí sản xuất chung là "Kế toán - MRP kết hợp với mô-đun Kết chuyển chi phí sản xuất chung MRP." Mô-đun này giúp theo dõi và phân bổ chi phí liên quan đến sản xuất chung cho các mặt hàng được sản xuất cụ thể trong Viindoo.

Để sử dụng mô-đun Kế toán - MRP, bạn cần cài đặt và kích hoạt mô-đun này trong cấu hình Viindoo của mình. Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng các tính năng sau:

Phần mềm kiểm kê Viindoo

Phần mềm sản xuất Viindoo MRP

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 15 NGÀY

Viindoo MRP - Phần mềm quản lý sản xuất cho nhà xưởng, nhà máy

Định nghĩa các phương pháp phân bổ: Viindoo cho phép bạn xác định phương pháp phân bổ cho chi phí sản xuất chung, chẳng hạn như phân bổ dựa trên số lượng sản phẩm, phân bổ dựa trên giá trị vốn xuất kho, phân bổ dựa trên khối lượng và thể tích.

Chi phí sản xuất chung - xác định phương pháp phân bổ trên sản phẩm Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Xác định phương pháp phân bổ trên sản phẩm Viindoo

Ghi nhận các chi phí sản xuất chung: Khi bạn có các chi phí sản xuất chung, bạn có thể ghi nhận chúng trong Viindoo. Điều này có thể bao gồm các chi phí liên quan đến lao động, vật liệu, máy móc, tiện ích và các chi phí khác liên quan đến quá trình sản xuất.

Chi phí sản xuất chung - Ghi chi phí sản xuất chung vào Nhà cung cấp Bill Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Ghi chi phí sản xuất chung vào Vendor Bill Viindoo

Kết chuyển chi phí sản xuất chung: Với phần mềm Viindoo cho phép bạn có thể định nghĩa các quy tắc kết chuyển chi phí sản xuất chung liên quan tới sản xuất. Sau đó thực hiện kết chuyển, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu phát sinh của các tài khoản chi phí sản xuất chung và thực hiện kết chuyển sang tài khoản đích dựa trên các quy tắc kết chuyển bạn đã định nghĩa.

General production costs - Configure manufacturing overhead carry forward rules Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Cấu hình quy tắc kết chuyển chi phí sản xuất chung Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Kết chuyển chi phí sản xuất chung Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất chung chuyển tiếp Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Kiểm tra bút toán kết chuyển chi phí sản xuất chung ViindooChi phí sản xuất chung - Kiểm tra bút toán kết chuyển chi phí sản xuất chung Viindoo

Phân bổ chi phí: Dựa trên phương pháp phân bổ đã được định nghĩa, Viindoo tự động phân bổ các chi phí sản xuất chung đến các sản phẩm cụ thể. Kết quả là, bạn có thể xem báo cáo chi phí sản xuất chi tiết cho từng sản phẩm.

Chi phí sản xuất chung - Phân bổ chi phí sản xuất chung cho đơn hàng sản xuất Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đơn hàng sản xuất Viindoo

Xem báo cáo chi phí: Viindoo cung cấp các báo cáo liên quan đến chi phí sản xuất chung, bao gồm báo cáo chi phí sản xuất tổng hợp và báo cáo chi tiết về chi phí sản xuất cho từng sản phẩm.


Chi phí sản xuất chung - Phân tích chi phí sản xuất Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Phân tích chi phí sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Phân tích chi phí sản xuất trên từng đơn hàng sản xuất Viindoo
Chi phí sản xuất chung - Phân tích chi phí sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất Viindoo
Tổng chi phí sản xuất - Báo cáo chi phí sản xuất Viindoo
Tổng chi phí sản xuất - Báo cáo chi phí sản xuất Viindoo

Câu hỏi thường gặp

Chi phí sản xuất chung đề cập đến chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất mà không thể truy tìm trực tiếp đến một sản phẩm hoặc đơn vị cụ thể. Những chi phí này bao gồm các khoản như tiền thuê nhà, tiện ích, khấu hao và lao động gián tiếp.

Có, Viindoo cho phép bạn phân bổ chi phí chung dựa trên chi phí nguyên vật liệu. Điều này có thể được cấu hình trong cài đặt hệ thống.

Có, Viindoo cung cấp tính năng theo dõi chi phí sản xuất theo thời gian thực, bao gồm cả chi phí chung. Bạn có thể theo dõi việc tích lũy chi phí ở từng giai đoạn của quy trình sản xuất, cho phép phân tích chi phí chính xác.

Có, Viindoo mang lại sự linh hoạt trong việc điều chỉnh phân bổ chi phí chung. Bạn có thể thực hiện sửa đổi dựa trên hoàn cảnh thay đổi hoặc thông tin chi phí mới.

Tôi có thể tạo báo cáo về chi phí sản xuất chung trong Viindoo không?

Có, Viindoo cho phép bạn tạo nhiều báo cáo khác nhau liên quan đến chi phí sản xuất chung. Các báo cáo này có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc phân bổ, tích lũy và phân tích chi phí chung cho các sản phẩm, lệnh sản xuất hoặc khoảng thời gian cụ thể.

Trong bài viết trên, Viindoo đã tổng hợp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất chung . Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích và giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn về các chi phí sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo trên website của chúng tôi để biết thêm thông tin hữu ích về điều hành doanh nghiệp!

>>>> Tiếp Tục Với:

Nguyen Jun 21 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY