Bảng cân đối kế toán được phân loại là gì? Ưu điểm và Cách lập

Bảng cân đối kế toán được phân loại là một báo cáo tài chính trình bày tình hình tài chính của một công ty. Trên thực tế, nó là một công cụ thiết yếu cho các nhà đầu tư, chủ nợ và nhà phân tích để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của một công ty. Bài viết này của Viindoo nhằm cung cấp một hướng dẫn toàn diện giúp bạn có thể hiểu và tạo bảng cân đối kế toán phân loại.

1. Bảng cân đối kế toán được phân loại là gì?

Bảng cân đối kế toán được phân loại là một báo cáo tài chính phân tách tài sản và nợ phải trả của công ty thành các loại hiện tại và không hiện tại. Tài sản ngắn hạn và nợ phải trả đại diện cho các khoản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được thanh toán trong vòng một năm, trong khi tài sản dài hạn và nợ phải trả đại diện cho các khoản dự kiến sẽ tồn tại lâu hơn một năm. Mục đích của việc phân loại các mục này là để cung cấp một bức tranh chính xác và hữu ích hơn về sức khỏe tài chính và tính thanh khoản của công ty.

Bảng cân đối kế toán được phân loại là gì?

Bảng cân đối kế toán phân loại là gì?

Sự khác biệt giữa bảng cân đối được phân loại và bảng cân đối tiêu chuẩn trong kế toán là cách bạn phân loại các số liệu tài chính theo tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối kế toán được phân loại tách tài sản và nợ phải trả thành các loại hiện tại và không hiện tại trong khi bảng cân đối kế toán thì không. Do đó, bảng cân đối kế toán được phân loại giúp hiểu rõ hơn về thành phần của tài sản và nợ phải trả.

2. Thành phần của bảng cân đối kế toán được phân loại

Bảng cân đối kế toán phân loại có ba thành phần chính: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:

Bảng cân đối kế toán được phân loại

Các thành phần của bảng cân đối được phân loại là gì?

 • Tài sản: Tài sản là những gì công ty sở hữu và bao gồm các hạng mục như tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, bất động sản và thiết bị. Những tài sản này được phân loại thành tài sản hiện tại và tài sản không hiện tại.
  • Tài sản ngắn hạn bao gồm những khoản có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng hết trong vòng một năm. 
  • Tài sản dài hạn bao gồm các tài sản sẽ tồn tại lâu hơn một năm, chẳng hạn như bất động sản, thiết bị và các khoản đầu tư.
 • Nợ phải trả: Nợ phải trả là những gì một công ty nợ người khác, chẳng hạn như chủ nợ hoặc nhà cung cấp. Chúng bao gồm các mục như tài khoản phải trả, khoản vay và thế chấp. Các khoản nợ này cũng được phân loại thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
  • Nợ ngắn hạn là những khoản mà một công ty cần thanh toán trong vòng một năm, chẳng hạn như các khoản phải trả, các khoản vay ngắn hạn và thuế phải nộp.  
  • Các khoản nợ dài hạn là các khoản sẽ đáo hạn sau một năm, chẳng hạn như các khoản vay dài hạn và thế chấp.
 • Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu đại diện cho phần của công ty thuộc về chủ sở hữu. Nó bao gồm các hạng mục như cổ phiếu phổ thông, lợi nhuận giữ lại và cổ tức đã trả.

3. Ưu điểm của bảng cân đối kế toán được phân loại

Loại bảng cân đối kế toán này cung cấp một số lợi thế so với bảng cân đối kế toán không được phân loại, bao gồm cung cấp cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính của công ty, giúp các nhà đầu tư và chủ nợ đưa ra quyết định sáng suốt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích và so sánh tài chính.

3.1 Hiểu rõ hơn về tính thanh khoản của công ty

Bảng cân đối kế toán được phân loại giúp hiểu rõ hơn về tính thanh khoản của công ty bằng cách tách biệt tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn.

Các khoản nợ hiện tại là các nghĩa vụ phải được thanh toán trong vòng một năm, trong khi các khoản nợ dài hạn có thời hạn trả hơn một năm. Bằng cách tách riêng các khoản mục này, bảng cân đối được phân loại giúp hiểu rõ hơn về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

Bảng cân đối kế toán được phân loại

Bảng cân đối phân loại giúp làm rõ tình hình tài chính của công ty

3.2 Đánh giá về khả năng thanh toán của công ty

Khả năng thanh toán là khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty khi đến hạn. Bảng cân đối kế toán được phân loại cung cấp đánh giá tốt hơn về khả năng thanh toán của công ty bằng cách tách các khoản nợ hiện tại và nợ dài hạn. Bằng cách đó, nó cho thấy phần nợ của công ty sẽ phải trả trong vòng một năm và những khoản có thể trả trong thời gian dài hơn. Thông tin này rất quan trọng đối với các chủ nợ và nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ rủi ro của công ty.

3.3 So sánh tốt hơn với tiêu chuẩn ngành

Bảng cân đối được phân loại cho phép so sánh tốt hơn với các tiêu chuẩn ngành. Các ngành công nghiệp khác nhau có mức độ yêu cầu thanh khoản và khả năng thanh toán khác nhau. Bằng cách tách biệt tài sản, nợ ngắn hạn và dài hạn, báo cáo tài chính của một công ty có thể được so sánh với báo cáo tài chính của các công ty khác trong cùng ngành. Sự so sánh này rất hữu ích khi phân tích tình hình tài chính của một công ty so với các công ty cùng ngành.

3.4 Giúp các nhà đầu tư và chủ nợ đưa ra quyết định sáng suốt

Một ưu điểm khác của bảng cân đối kế toán này là nó giúp các nhà đầu tư và chủ nợ đưa ra quyết định sáng suốt. Các nhà đầu tư và chủ nợ có thể đánh giá rủi ro liên quan đến việc đầu tư hoặc cho vay đối với một công ty cụ thể khi họ có cái nhìn rõ ràng về tất cả các giao dịch tài chính.

Bảng cân đối kế toán được phân loại

Doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích và so sánh tài chính

4. Cách lập bảng cân đối kế toán được phân loại

Doanh nghiệp có thể tham khảo cách dưới đây để lập Bảng cân đối kế toán phân loại hiệu quả, giúp phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Bước 1: Liệt kê tất cả tài sản của công ty

Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị một Bảng cân đối kế toán phân loại là liệt kê tất cả các tài sản của công ty. Tài sản có thể được phân loại là tài sản lưu động hoặc tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn là tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, trong khi tài sản dài hạn là tài sản dự kiến sẽ được nắm giữ trong hơn một năm. Một số ví dụ phổ biến về tài sản như: Tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản đầu tư và bất động sản, nhà máy và thiết bị.

Liệt kê tất cả tài sản của công ty là bước đầu tiên để lập Bảng cân đối kế toán được phân loại

Liệt kê tất cả tài sản của công ty là bước đầu tiên để lập bảng cân đối đã phân loại

 • Bước 2: Phân loại tài sản

Khi tất cả các tài sản đã được liệt kê, chúng phải được phân loại thành tài sản ngắn hạn hoặc tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn nên được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là tài sản dài hạn. Việc phân loại này giúp các nhà đầu tư và chủ nợ hiểu rõ hơn về tính thanh khoản và tình hình tài chính của công ty.

 • Bước 3: Liệt kê tất cả các khoản nợ của công ty

Bước tiếp theo trong việc xây dựng Bảng cân đối kế toán phân loại là liệt kê tất cả các khoản nợ của công ty. Nợ phải trả có thể được phân loại thành nợ ngắn hạn hoặc nợ dài hạn.

 • Bước 4: Phân loại công nợ

Khi tất cả các khoản nợ đã được liệt kê, chúng phải được phân loại thành nợ ngắn hạn hoặc nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn nên được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là nợ dài hạn. Việc phân loại này giúp các nhà đầu tư và chủ nợ hiểu rõ hơn về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

 • Bước 5: Tính vốn chủ sở hữu

Bước cuối cùng trong việc chuẩn bị một Bảng cân đối kế toán được phân loại là tính vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một công ty sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu có thể được phân loại thành hai loại: cổ phiếu phổ thông và thu nhập giữ lại.

Cần tính vốn chủ sở hữu khi lập Bảng cân đối kế toán được phân loại

Tính toán vốn chủ sở hữu là cần thiết trong việc chuẩn bị bảng cân đối phân loại

 • Bước 6: Định dạng Bảng cân đối kế toán được phân loại

Sau khi tất cả các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đã được liệt kê và phân loại, Bảng cân đối kế toán phân loại có thể được định dạng. Định dạng này thường bao gồm ba phần chính: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tài sản hiện tại nên được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là tài sản dài hạn. Nợ ngắn hạn nên được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu nên được liệt kê cuối cùng.

5. Viindoo Accounting hỗ trợ lập Bảng cân đối kế toán được phân loại hiệu quả

Phần mềm kế toán Viindoo Accounting được phát triển bởi Viindoo, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm hợp lý hóa công tác tài chính kế toán thông qua việc sử dụng các quy trình tự động, hỗ trợ các nhà quản lý bám sát các diễn biến tài chính. Với phần mềm Viindoo Accounting , doanh nghiệp có thể lập Bảng cân đối kế toán phân loại một cách thuận tiện. Tính năng nổi bật của phần mềm là:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức so với việc lập bảng cân đối kế toán thủ công.  
 • Giảm sai sót và đảm bảo độ chính xác với các tính năng vận hành dễ dàng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích và so sánh tài chính với chế độ xem báo cáo trực quan dưới dạng danh sách, biểu đồ, v.v.
 • Cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật theo thời gian thực.
Bảng cân đối kế toán được phân loại
Viindoo Accounting cho phép quản lý công việc kế toán thuận tiện

Câu hỏi thường gặp

Bảng cân đối kế toán được phân loại tách biệt tài sản, nợ ngắn hạn và dài hạn, trong khi bảng cân đối không được phân loại không phân biệt giữa hai loại này. Điều này làm cho bảng cân đối kế toán được phân loại có nhiều thông tin hơn và hữu ích hơn để đánh giá tình hình tài chính của công ty.

Việc tách tài sản, nợ ngắn hạn và dài hạn giúp hiểu rõ hơn về tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty. Nó giúp các nhà đầu tư, chủ nợ và nhà phân tích đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Bảng cân đối kế toán được phân loại cho phép so sánh tốt hơn với các tiêu chuẩn ngành. Các ngành công nghiệp khác nhau có mức độ yêu cầu thanh khoản và khả năng thanh toán khác nhau. Bằng cách tách biệt tài sản, nợ ngắn hạn và dài hạn, báo cáo tài chính của một công ty có thể được so sánh với báo cáo tài chính của các công ty khác trong cùng ngành.

Bảng cân đối kế toán được phân loại có giống với bảng cân đối kế toán hợp nhất không?

Không, bảng cân đối kế toán được phân loại phân loại tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty thành các phân loại cụ thể để phân tích dễ dàng hơn. Bảng cân đối kế toán hợp nhất kết hợp thông tin tài chính của công ty mẹ và các công ty con để trình bày một cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của tập đoàn.

Tóm lại, các công ty nên cân nhắc sử dụng Bảng cân đối kế toán phân loại như một phần của quy trình báo cáo tài chính để cung cấp cho các nhà đầu tư, chủ nợ và nhà phân tích một bức tranh chi tiết và chính xác hơn về tình hình tài chính của họ. Hi vọng bài viết này của Viindoo đã cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết ý nghĩa về khái niệm này và bí quyết nắm giữ tiền mặt hiệu quả trên bảng cân đối kế toán.

Tiếp tục với:

Bảng cân đối kế toán được phân loại là gì? Ưu điểm và Cách lập
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 31 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY