Cost of goods manufactured là gì, ứng dụng phần mềm Viindoo tính COGM

Chi phí sản xuất sản phẩm ( viết tắt là COGM) rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, quản lý hàng tồn kho và lợi nhuận. Nó bao gồm tổng chi phí sản xuất hàng hóa trong một khung thời gian cụ thể. Điều này bao gồm chi phí vật liệu trực tiếp, nhân công và chi phí chung. Trong bài blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính, phân tích dữ liệu COGM và ứng dụng
Viindoo  để tính toán và phân tích

Giới thiệu về chi phí sản xuất sản phẩm

Chi phí sản xuất sản phẩm là một thành phần quan trọng trong báo cáo tài chính của công ty. Nó thể hiện các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất dịch vụ, sản phẩm sẵn sàng để bán. Chi phí này sau đó được chuyển vào giá vốn hàng bán khi sản phẩm, dịch vụ được bán cho khách hàng. Do đó, hiểu được COGM là điều cần thiết để xác định và tối ưu lợi nhuận của một doanh nghiệp.

Để tính COGM, chúng ta cần xem xét ba thành phần chính: nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn từng yếu tố này.

Khám phá phần mềm sản xuất Viindoo

Giới thiệu về chi phí sản xuất sản phẩm

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hay còn gọi là chi phí nguyên vật liệu thô là những thành phần cơ bản chưa trải qua quá trình gia công, sản xuất. Đây là những nguyên liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm khác.

Chi phí nhân công trực tiếp là tiền lương trả cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm.

Chúng ta hãy xem một ví dụ để hiểu rõ hơn về khái niệm này: Công ty Sản xuất ABC có lượng tồn kho ban đầu là 50.000 USD (gồm: nguyên vật liệu và sản phẩm dở dang). Trong kỳ, công ty đã mua nguyên vật liệu trị giá 100.000 USD và trả lương 80.000 USD cho nhân công. Vào cuối kỳ, hàng tồn kho cuối kỳ của họ trị giá 30.000 USD. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp trong COGM sẽ là:

Nguyên vật liệu trực tiếp = 50.000 USD + 100.000 USD - 30.000 USD = 120.000 USD

Chi phí nhân công = 80.000 USD

Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là tổng hợp các chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất mà không thể dễ dàng phân bổ hoặc ấn định cho các sản phẩm cụ thể. Chi phí chung có thể là: chi phí thuê nhà xưởng, tiền điện, nước, chi phí bảo trì và sửa chữa máy móc; lương nhân viên quản lý sản xuất...

Tính tổng chi phí sản xuất sản phẩm

Bây giờ chúng ta đã xác định được chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp cũng như chi phí chung, chúng ta có thể tính tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Chúng ta sẽ cộng tổng tất cả các chi phí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công và chi phí chung. Công thức như sau:

Tổng chi phí  = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công + Chi phí chung

Chi phí sản xuất sản phẩm:Tổng chi phí sản xuất

Giá vốn hàng sản xuất: Tổng chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất sản phẩm khác Chi phí giá vốn hàng bán

Chi phí sản xuất sản phẩm và Chi phí giá vốn hàng bán (COGS) thường bị nhầm lẫn nhưng chúng đại diện cho hai khái niệm khác nhau. Như đã đề cập trước đó, COGM đề cập đến tổng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm trong một khoảng thời gian cụ thể. Mặt khác, giá vốn hàng bán thể hiện giá vốn của sản phẩm đã bán cho khách hàng trong cùng kỳ. Sự khác biệt chính giữa hai loại này là COGM bao gồm tất cả các chi phí của toàn bộ sản phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất, trong khi COGS chỉ bao gồm chi phí sản xuất của những sản phẩm đã được bán.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy tiếp tục với ví dụ của chúng tôi ở trên. Công ty Sản xuất ABC có COGM là 150.000 USD trong kỳ. Tuy nhiên, họ chỉ bán được số hàng hóa trị giá 120.000 USD trong cùng thời gian. Do đó, giá vốn hàng bán (COGS) của họ sẽ là 120.000 USD và 30.000 USD còn lại sẽ được tập hợp vào hàng tồn kho cuối kỳ của họ.

Ứng dụng Phần mềm Viindoo để Tính toán, Báo cáo và Phân tích Chi phí Sản xuất Sản phẩm

Sử dụng phần mềm Viindoo để tính toán, báo cáo và phân tích chi phí sản xuất sản phẩm là một phương pháp quản lý giá thành sản xuất hiệu quả. Viindoo cung cấp các công cụ và tính năng toàn diện giúp hợp lý hóa quy trình  tính, cung cấp những hiểu biết có giá trị về cấu trúc chi phí sản xuất.

Tính chi phí sản xuất sản phẩm

Thứ nhất, Viindoo cho phép doanh nghiệp nhập liệu/ hoặc hạch toán tự động và theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung liên quan đến quá trình sản xuất. Bằng cách tổ chức và phân loại các chi phí này, phần mềm sẽ tự động tính toán COGM một cách chính xác và kịp thời.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tổng hợp từ Lệnh sản xuất thông qua thông tin Định mức nguyên vật liệu cung cấp.

Chi phí sản xuất sản phẩm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất sản phẩm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nhân công và Chi phí sản xuất chung trong kỳ được phân bổ vào Lệnh sản xuất theo tiêu chí do kế toán lựa chọn. Các tiêu chí bao gồm: chia đều, theo số lượng, theo thể tích, theo chi phí hiện tại, theo khối lượng.​


Chi phí sản xuất sản phẩm: phân bổ chi phí nhân công và chi phí chung

Chi phí sản xuất sản phẩm: phân bổ chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung

Báo cáo và phân tích dữ liệu chi phí sản xuất sản phẩm

Khi tính toán COGM, việc phân tích dữ liệu để có cái nhìn sâu sắc về hiệu suất tài chính của công ty là rất quan trọng. Một cách để làm điều này là so sánh COGM với các giai đoạn trước để xác định bất kỳ xu hướng hoặc thay đổi nào. COGM tăng dẫn đến chi phí sản xuất cao hơn, khi đó, giảm các chỉ số này có thể cải thiện hiệu suất đáng kể.

Báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm trong một kỳ

Báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm trong một kỳ

Báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm so sánh nhiều kỳ

Báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm so sánh nhiều kỳ

Khám phá Phần mềm Sản xuất Viindoo

Giải pháp Phần mềm Tất cả trong một dành cho Doanh nghiệp sản xuất giúp tính toán chi phí sản xuất sản phẩm, tạo báo cáo chi phí sản xuất một cách tự động, chính xác và tức thì.

Tìm hiểu thêm

Khám phá phần mềm sản xuất Viindoo

Phần mềm Viindoo cung cấp các công cụ và tính năng toàn diện để hỗ trợ tính toán, báo cáo và phân tích chi phí sản xuất sản phẩm. Nó cho phép doanh nghiệp nhập liệu hoặc hạch toán tự động và theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung liên quan đến quá trình sản xuất. Phần mềm tự động tính toán chi phí sản xuất một cách chính xác và kịp thời.

Phần mềm Viindoo cho phép doanh nghiệp tổ chức và phân loại các chi phí sản xuất, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Nó tự động tính toán chi phí sản xuất thông qua việc nhập liệu hoặc hạch toán tự động. Bằng cách sử dụng các tiêu chí như chia đều, theo số lượng, theo thể tích, theo chi phí hiện tại hoặc theo khối lượng, phần mềm phân bổ chi phí nhân công và chi phí chung vào các lệnh sản xuất.

Phần mềm Viindoo có cung cấp báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm trong một kỳ hay so sánh nhiều kỳ không?

Phần mềm Viindoo cung cấp khả năng tạo báo cáo chi phí sản xuất sản phẩm trong một kỳ cụ thể. Ngoài ra, nó cũng cho phép so sánh chi phí sản xuất sản phẩm qua nhiều kỳ để phân tích xu hướng và thay đổi trong hiệu quả tài chính của công ty.

Phần mềm sản xuất Viindoo giúp hợp lý hóa quy trình tính toán, báo cáo và phân tích chi phí sản xuất sản phẩm. Nó tự động tính toán chi phí một cách chính xác và kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý giá thành sản xuất. Bằng cách cung cấp báo cáo chi tiết và phân tích dữ liệu, nó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, quản lý hàng tồn kho và lợi nhuận.

Phần mềm Viindoo có hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất lớn và có chủng loại sản phẩm phức tạp không?

Phần mềm Viindoo được thiết kế để phục vụ các doanh nghiệp sản xuất ở mọi quy mô, bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất lớn và có chủng loại sản phẩm phức tạp. Phần mềm có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý chi phí sản xuất của các ngành công nghiệp đa dạng như sản xuất công nghiệp, gia công cơ khí, điện tử, thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, và nhiều ngành công nghiệp khác. Nó cung cấp các tính năng linh hoạt và tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng loại hình sản xuất và doanh nghiệp.

Phần kết luận

Tóm lại, hiểu biết về chi phí sản xuất sản phẩm là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, quản lý hàng tồn kho và lợi nhuận của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tính toán chi phí sản xuất có thể gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi phải đối mặt với khối lượng sản xuất lớn và chủng loại sản phẩm phức tạp. Hơn nữa, việc cung cấp báo cáo cho chủ doanh nghiệp về chi phí sản xuất sản phẩm cũng bị chậm trễ. Phần mềm Sản xuất Viindoo đơn giản hóa quy trình tính toán COGM và cung cấp các báo cáo chi tiết, chính xác, tức thời. Điều này giúp chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn, cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính cho Doanh nghiệp.

>>>> Những kiến ​​thức liên quan hữu ích : 

Cost of goods manufactured là gì, ứng dụng phần mềm Viindoo tính COGM
Nguyễn Thị Nhường 26 tháng 2, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY