Đối soát kế toán

Đối soát kế toán

bởi Odoo S.A. Viindoo

4.9

48,51 48,51
v 17.0 11
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_account_reconciliation
Giấy phép LGPL-3
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_account_reconciliation
Đọc mô tả cho v 16.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Các mở rộng Nhập sao kê ngân hàng Đối ứng - Đối soát Kế toán