Nhập sao kê ngân hàng

Nhập sao kê ngân hàng

bởi Odoo SA Viindoo

4.9

77,59 77,59
v 17.0 4
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_account_bank_statement_import
Giấy phép LGPL-3
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_account_bank_statement_import
Đọc mô tả cho v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Đối soát kế toán
Các mở rộng Nhập sao kê ngân hàng theo định dạng RJE