Nhập sao kê ngân hàng theo định dạng RJE

Nhập sao kê ngân hàng theo định dạng RJE

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

107,22 107,22
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_account_bank_statement_import_rje
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_account_bank_statement_import_rje
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Nhập sao kê ngân hàng Đối soát kế toán