Thâm niên Nhân viên

Thâm niên Nhân viên

bởi Viindoo

4.9

149,42 149,42
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_seniority
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_seniority
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Hợp đồng lao động Viin Viin - Nguồn lực