Nội dung khoá học

Xem dữ liệu Phát sinh Kế toán, lọc tìm Bút toán, Báo cáo Kế toán | 14.0

Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để Quản lý dữ liệu và các Báo cáo Kế toán trên phần mềm Kế toán Viindoo, bao gồm: - Bút toán sổ nhật ký; - Phát sinh kế toán; - Các sổ sách kế toán; - Các báo cáo.

Tính năng bình luận không được bật trong khóa học này.

Tài nguyên bổ sung
Tham gia khóa học này để truy cập tài nguyên