Lợi thế thương mại là gì? Ví dụ và cách tính lợi thế thương mại

Lợi thế thương mại là gì? Làm thế nào bạn để tính toán lợi thế thương mại? Các yếu tổ ảnh hưởng đến việc tính toán lợi thế là gì? Cùng tìm hiểu ngay với Viindoo.

Lợi thế thương mại là gì?

Lợi thế thương mại là tài sản vô hình đại diện cho giá trị danh tiếng, thương hiệu, mối quan hệ khách hàng và các tài sản vô hình khác không dễ định lượng của công ty. 

Trong kế toán, lợi thế thương mại được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty khi công ty này mua lại một công ty khác với giá vượt quá giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng. Giá trị lợi thế thương mại là chênh lệch giữa giá mua và giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng của công ty bị mua lại.

Lợi thế thương mại có thể bị kiểm tra giảm giá trị, có nghĩa là các công ty phải đánh giá định kỳ liệu giá trị thiện chí của họ có giảm hay không và điều chỉnh nó cho phù hợp trên bảng cân đối kế toán của họ. Nếu giá trị của lợi thế thương mại đã giảm, nó phải được viết ra, điều này làm giảm giá trị tài sản của công ty và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty.

Lợi thế thương mại là gì?

Lợi thế thương mại trong kế toán là gì?

Các loại lợi thế thương mại


Loại lợi thế thương mại này phát sinh khi một công ty mua lại một công ty khác với giá cao hơn giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng. Lợi thế thương mại đã mua được ghi nhận là tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán của công ty mua lại.

Lợi thế thương mại được tạo ra từ bên trong

Loại thiện chí này phát sinh từ các yếu tố như danh tiếng của công ty, sự công nhận thương hiệu, mối quan hệ khách hàng và tài sản trí tuệ. 

Không giống như lợi thế thương mại đã mua, lợi thế thương mại được tạo ra trong nội bộ không được ghi trên bảng cân đối kế toán, vì nó không được mua thông qua giao dịch. Tuy nhiên, lợi thế thương mại được tạo ra trong nội bộ vẫn có thể có giá trị đối với công ty và có thể là một yếu tố quyết định giá trị tổng thể của công ty.

Ví dụ, Coca-Cola được thừa nhận là công ty chiếm ưu thế trên thị trường và sở hữu một nhãn hiệu nổi tiếng. Mặc dù việc hạch toán lợi thế thương mại vốn có thường không được thực hiện trong báo cáo tài chính, nhưng nó tác động đáng kể đến việc đánh giá và mua lại thị trường chứng khoán.

Lợi thế thương mại là gì?
Các loại lợi thế thương mại trong kế toán

Một số yếu tố cần được xem xét khi tính toán Lợi thế thương mại

Mô hình tài chính phục vụ nhiều mục đích, chẳng hạn như lập kế hoạch kịch bản, lập ngân sách và phân tích kinh doanh. Tuy nhiên, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc sáp nhập và mua lại (M&A). Độ chính xác của mô hình tài chính phụ thuộc một phần vào việc ước tính chính xác giá trị lợi thế thương mại.

Khi các doanh nghiệp có được lợi thế thương mại từ việc sáp nhập, họ thường xem xét một số yếu tố, bao gồm:

Thanh toán cân nhắc

Khi hai công ty hợp nhất, giá mua tổng thể được phân bổ cho các tài sản khác nhau dựa trên giá trị hợp lý của chúng. Nếu giá mua này vượt quá giá trị hợp lý của công ty con, số tiền vượt quá được gọi là khoản thanh toán cân nhắc. 

Các khoản thanh toán này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản vô hình, tùy thuộc vào các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận trong quá trình mua lại. Đối với các khoản thanh toán xem xét đóng góp vào lợi thế thương mại, chúng phải giữ giá trị cho cả công ty mẹ và công ty con.

Lợi ích không kiểm soát

Lợi ích không kiểm soát, còn được gọi là lợi ích thiểu số, là tình huống một cổ đông sở hữu ít hơn 50% cổ phần đang lưu hành của công ty và do đó không có quyền kiểm soát các quyết định mua và bán cổ phiếu. 

Trong một vụ sáp nhập kinh doanh, nếu lợi ích không kiểm soát xảy ra, công ty mẹ sẽ khấu trừ giá trị này khỏi tài sản ròng có thể xác định được. Công ty con có thể chọn giữ quyền sở hữu các khoản nợ này hoặc đưa chúng vào như một phần của sự hợp nhất kinh doanh với công ty mẹ.

Tài sản ròng có thể xác định được khi mua lại

Tài sản ròng có thể xác định được là tổng tài sản mà công ty mẹ có được trong quá trình mua công ty con. Công ty mẹ tính toán tài sản ròng bằng cách khấu trừ tất cả các khoản nợ phải trả và mọi khoản lãi không kiểm soát và ghi nhận số tiền này trên bảng cân đối kế toán. 

Các tài sản có thể xác định được mà công ty mẹ mua lại từ công ty con có thể bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích có thể nhận biết được trong tương lai.

Suy giảm lợi thế thương mại

Suy giảm lợi thế thương mại đề cập đến các khoản phí kế toán mà các công ty phải chịu khi giá trị hợp lý của lợi thế thương mại giảm xuống dưới giá trị hợp lý ban đầu tại thời điểm mua lại. Sự suy giảm có thể phát sinh khi tài sản mà công ty mẹ mua lại không còn đáp ứng được kỳ vọng tài chính ban đầu. 

Do đó, khoản giảm giá trị được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới dạng khoản lỗ và làm giảm tài khoản lợi thế thương mại.

Lợi thế thương mại là gì?
Một số yếu tố cần được xem xét khi tính toán Lợi thế thương mại

Xem thêm về: Lợi nhuận giữ lại là gì? Tầm quan trọng và chiến lược để cải thiện

Làm thế nào để tính lợi thế thương mại?

Để tính lợi thế thương mại, bạn cần biết giá mua của công ty bị mua lại và giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng của công ty đó. Dưới đây là các bước để tính lợi thế thương mại:

Xác định giá mua: Đây là số tiền mà công ty mua lại đã trả để mua lại công ty mục tiêu. Điều này có thể bao gồm chi phí của bất kỳ tài sản nào có được, giả định về bất kỳ khoản nợ nào và bất kỳ khoản nào khác nguyên tắc giá gốc liên quan đến việc mua lại.

Xác định giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng: Đây là giá trị tài sản của công ty mục tiêu, trừ đi các khoản nợ phải trả, được xác định bởi một định giá độc lập.

Tính chênh lệch giữa giá mua và giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng: Đây là số tiền của lợi thế thương mại. Nếu giá mua cao hơn giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng, phần chênh lệch được ghi nhận là lợi thế thương mại.

Ví dụ: giả sử công ty Viindoo mua lại công ty Viindoo với giá 10 triệu USD. Tài sản ròng của Công ty B có giá trị thị trường hợp lý là 8 triệu USD. Việc tính toán lợi thế thương mại sẽ là:

Lợi thế thương mại = Giá mua - Giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng
Lợi thế thương mại = $10 triệu - $8 triệu
Lợi thế thương mại = 2 triệu USD

Do đó, Công ty A sẽ ghi nhận 2 triệu đô la lợi thế thương mại trên bảng cân đối kế toán để mua lại Công ty B.

Lợi thế thương mại là gì?
Làm thế nào để tính lợi thế thương mại?

5. Sự khác biệt giữa lợi thế kinh tế và lợi thế kế toán là gì?

Lợi thế kế toán và lợi thế kinh tế là hai khái niệm có liên quan nhưng khác biệt.

Lợi thế kế toán là số tiền mà một công ty trả cho việc mua lại cao hơn và vượt quá giá trị thị trường hợp lý của tài sản ròng của công ty bị mua lại. Nó được ghi trên bảng cân đối kế toán như một tài sản vô hình và có thể được kiểm tra suy giảm giá trị định kỳ.

Mặt khác, lợi thế kinh tế là sự khác biệt giữa giá trị thị trường của một công ty và tổng giá trị tài sản hữu hình và nợ phải trả của nó. Nó phản ánh giá trị tài sản vô hình của công ty, chẳng hạn như danh tiếng thương hiệu, mối quan hệ khách hàng và tài sản trí tuệ.

Trong khi thiện chí kế toán là một khái niệm kế toán cụ thể phát sinh từ một giao dịch cụ thể, thiện chí kinh tế là một khái niệm kinh tế rộng hơn phản ánh giá trị tài sản vô hình của công ty trên thị trường.

Trong một số trường hợp, giá trị lợi thế kế toán có thể là một chỉ báo tốt về lợi thế kinh tế của công ty, nhưng trong các trường hợp khác, lợi thế kinh tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với lợi thế kế toán. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi một công ty trả phí bảo hiểm cho việc mua lại do cân nhắc chiến lược hoặc khi thị trường định giá tài sản vô hình của công ty khác với giá trị sổ sách của nó.

Lợi thế thương mại là gì?
Kế toán so với thiện chí kinh tế

Phần mềm kế toán trong thời đại ngày nay có thể được sử dụng để tính lợi thế thương mại trong kế toán. Nhiều hệ thống phần mềm kế toán hiện đại đã tích hợp sẵn chức năng tính toán lợi thế thương mại theo chuẩn mực kế toán. Những phần mềm kế toán có thể tính đến các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như giá trị sổ sách của tài sản của công ty mục tiêu, điều chỉnh giá trị hợp lý, giá mua vượt quá và các thông tin liên quan khác để tính toán chính xác lợi thế thương mại. 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là độ chính xác của phép tính sẽ phụ thuộc vào chất lượng và tính đầy đủ của dữ liệu được nhập vào hệ thống. 

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp với Viindoo Accounting. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

DÙNG MIỄN PHÍ NGAY    hoặc  NHẬN TƯ VẤN THÊM

Hỏi đáp

Lợi thế thương mại là giá trị mà một công ty có được từ thương hiệu, cơ sở khách hàng và danh tiếng tích cực liên quan đến tài sản trí tuệ của công ty. Nó là một tài sản lâu dài đóng góp giá trị cho một công ty trong một khoảng thời gian dài.

Thiện chí = Lợi nhuận trung bình * Số năm mua.

Sự khác biệt giữa tài sản và thiện chí là gì?

Mặc dù lợi thế thương mại bao gồm các tài sản không cụ thể và không thể phân chia, nhưng tài sản vô hình là tài sản có thể xác định được bao gồm các mục như danh sách khách hàng, thương hiệu, bản quyền và tài sản trí tuệ. Trái ngược với lợi thế thương mại, tài sản vô hình có khả năng được chuyển giao độc lập với doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi: "Lợi thế thương mại là gì". Hãy theo dõi Viindoo để có thêm nhiều thông tin hữu ích.

Lợi thế thương mại là gì? Ví dụ và cách tính lợi thế thương mại
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 4 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY
Bảng kê tài sản cố định: Định nghĩa, tầm quan trọng và các yếu tố