Nhận diện khách hàng ở Tiềm năng / Cơ hội

Nhận diện khách hàng ở Tiềm năng / Cơ hội

bởi Viindoo

4.9

20,38 20,38
v 17.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_crm_customer_recognition
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_crm_customer_recognition
Đọc mô tả cho v 16.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)