Cơ hội Cuộc hẹn thành Báo giá

Cơ hội Cuộc hẹn thành Báo giá

bởi Viindoo

4.9

59,16 59,16
v 17.0 1
Demo
Tên kỹ thuật viin_appointment_sale_crm
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_appointment_sale_crm
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Invoicing (account) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Cuộc hẹn thành Đơn bán Cuộc hẹn thành Cơ hội Cuộc hẹn Mô-đun Cơ Sở