Cuộc hẹn thành Cơ hội

Cuộc hẹn thành Cơ hội

bởi Viindoo

4.9

59,26 59,26
v 17.0 1
Demo
Tên kỹ thuật viin_appointment_crm
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_appointment_crm
Đọc mô tả cho v 16.0 v 15.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Cuộc hẹn Mô-đun Cơ Sở
Các mở rộng Cơ hội Cuộc hẹn thành Báo giá