Cuộc hẹn

Cuộc hẹn

bởi Viindoo

4.9

59,46 59,46
v 17.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_appointment
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_appointment
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Calendar (calendar)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở
Các mở rộng Cuộc hẹn thành Cơ hội Cuộc hẹn thành Đơn bán Đặt Cuộc hẹn Trực tuyến