CRM - Đội bán hàng nâng cao

CRM - Đội bán hàng nâng cao

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

78,56 78,56
v 17.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_sales_team_advanced_crm
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_sales_team_advanced_crm
Đọc mô tả cho v 12.0 v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Nhóm bán hàng nâng cao