Kế hoạch quản lý dự án: Cách tạo dự án thành công

Kế hoạch quản lý dự án là một quá trình quan trọng cho phép các doanh nghiệp và tổ chức hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu của họ. Để đạt được thành công của dự án, một kế hoạch được xác định rõ ràng là rất quan trọng. Kế hoạch quản lý dự án là một tài liệu toàn diện phác thảo phạm vi, mục tiêu, nguồn lực, lịch trình, ngân sách, rủi ro và các khía cạnh quan trọng khác của dự án. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé Viindoo!

Hiểu kế hoạch quản lý dự án

Kế hoạch quản lý dự án là gì?

Kế hoạch quản lý dự án là một tài liệu toàn diện phác thảo cách tiếp cận, phạm vi, mục tiêu, sản phẩm bàn giao, thời hạn, nguồn lực, rủi ro và các bên liên quan tham gia vào một dự án. Nó đóng vai trò như một lộ trình để nhóm dự án thực hiện, theo dõi và kiểm soát tiến độ của dự án. Kế hoạch quản lý dự án là một tài liệu cần thiết giúp các nhà quản lý dự án theo dõi tiến độ của dự án và đảm bảo rằng nó luôn đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu của nó.

Kế hoạch quản lý dự án là gì?

Kế hoạch quản lý dự án là gì?

Các thành phần của Kế hoạch quản lý dự án

Một Kế hoạch quản lý dự án bao gồm một số thành phần. Chúng bao gồm:

 • Tuyên bố phạm vi: Tuyên bố phạm vi phác thảo các mục đích, mục tiêu, sản phẩm bàn giao và các ràng buộc của một dự án. 
 • Cấu trúc phân chia công việc (WBS): WBS là sự phân tách theo cấp bậc của dự án thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.
 • Lịch trình: Lịch trình xác định mốc thời gian để hoàn thành từng nhiệm vụ và dự án tổng thể. 
 • Ngân sách: Ngân sách vạch ra các chi phí liên quan đến từng nhiệm vụ và dự án tổng thể. 
 • Kế hoạch quản lý chất lượng: Là một mẫu quản lý dự án, nó phác thảo cách chất lượng sẽ được theo dõi và kiểm soát trong suốt dự án. 
 • Kế hoạch nguồn lực: Kế hoạch nguồn lực phác thảo các nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án, bao gồm nhân sự, thiết bị và vật liệu. 
 • Kế hoạch truyền thông: Kế hoạch này vạch ra cách thông tin sẽ được truyền đạt trong nhóm dự án và với các bên liên quan.
 • Kế hoạch quản lý rủi ro: Kế hoạch quản lý rủi ro phác thảo cách xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong suốt dự án.
Các thành phần của Kế hoạch quản lý dự án

Các thành phần của Kế hoạch quản lý dự án

>>>> Đọc thêm:

Lợi ích của Kế hoạch quản lý dự án

Một Kế hoạch quản lý dự án cung cấp một số lợi ích giúp đạt được thành công của dự án. Chúng bao gồm:

 • Lộ trình cho dự án: Một Kế hoạch quản lý dự án cung cấp một lộ trình cho dự án. Nó giúp hiểu được phạm vi tổng thể, dòng thời gian, quy trình quản lý dự án và ngân sách của dự án, đồng thời xác định các rủi ro và thách thức tiềm ẩn có thể phát sinh.
 • Quản lý phạm vi dự án, dòng thời gian và ngân sách: Bằng cách xác định phạm vi và dòng thời gian của dự án, người quản lý dự án có thể quản lý tài nguyên tốt hơn và đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được đáp ứng: Một Kế hoạch quản lý dự án đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng được đáp ứng bằng cách xác định các tiêu chuẩn chất lượng và phác thảo cách chúng sẽ được theo dõi và kiểm soát trong suốt dự án.
 • Tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác: Một Kế hoạch quản lý dự án tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm. Bằng cách phác thảo cách thông tin sẽ được truyền đạt trong nhóm dự án và với các bên liên quan, các thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.
 • Xác định và quản lý rủi ro dự án: Kế hoạch quản lý dự án giúp xác định và quản lý rủi ro dự án bằng cách xác định các rủi ro tiềm ẩn và phác thảo cách chúng sẽ được quản lý trong suốt dự án.
Lợi ích của Kế hoạch quản lý dự án

Lợi ích của Kế hoạch quản lý dự án

>>>> Xem thêm:

Các bước tạo Kế hoạch quản lý dự án

Tạo một Kế hoạch quản lý dự án bao gồm một số bước. Chúng bao gồm:

 • Bước 1. Xác định mục tiêu và phạm vi dự án: Điều này liên quan đến việc xác định các mục đích, mục tiêu, sản phẩm bàn giao và các ràng buộc của dự án. Điều cần thiết là xác định phạm vi của dự án và đặt kỳ vọng cho những gì sẽ đạt được.
 • Bước 2. Phát triển cấu trúc phân chia công việc (WBS): Điều này liên quan đến việc chia nhỏ dự án thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. WBS cung cấp một đại diện trực quan của dự án và giúp xác định các hoạt động đường dẫn quan trọng và các phụ thuộc.
 • Bước 3. Tạo lịch trình dự án: Điều này liên quan đến việc xác định thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ và toàn bộ dự án. Điều cần thiết là xác định thời hạn của dự án và thiết lập thời hạn thực tế.
 • Bước 4. Xây dựng ngân sách: Điều này liên quan đến việc vạch ra các chi phí liên quan đến từng nhiệm vụ và dự án tổng thể. Nó bao gồm một phân tích chi tiết về chi phí và giúp đảm bảo rằng dự án nằm trong ngân sách được phân bổ.
Các bước tạo Kế hoạch quản lý dự án

Các bước lập Kế hoạch quản lý dự án

 • Bước 5. Xác định rủi ro của dự án: Điều này liên quan đến việc xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án và đánh giá khả năng xảy ra cũng như tác động tiềm ẩn của chúng. Điều cần thiết là phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động của rủi ro đối với dự án.
 • Bước 6. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng: Điều này liên quan đến việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng và phác thảo cách chúng sẽ được theo dõi và kiểm soát trong suốt dự án. Nó giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong muốn.
 • Bước 7. Lập kế hoạch nguồn lực: Điều này liên quan đến việc phác thảo các nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án, bao gồm nhân sự, thiết bị và vật liệu. Nó giúp đảm bảo rằng các tài nguyên cần thiết có sẵn khi cần thiết.
 • Bước 8. Xác định quy trình giao tiếp và cộng tác: Điều này liên quan đến việc phát triển một kế hoạch giao tiếp phác thảo cách thông tin sẽ được truyền đạt trong nhóm dự án và với các bên liên quan. Nó giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và các kênh liên lạc được mở.
 • Bước 9. Hoàn thiện Kế hoạch quản lý dự án: Sau khi tất cả các thành phần của Kế hoạch quản lý dự án đã được phát triển, điều cần thiết là phải xem xét và hoàn thiện kế hoạch. Nó phải toàn diện, rõ ràng và dễ hiểu.

Sẵn sàng để trải nghiệm sự xuất sắc?

Dùng thử Viindoo E-Office miễn phí trong 15 ngày

Số hóa quản lý và vận hành doanh nghiệp;
Hình thành văn hóa doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tạo thói quen làm việc hợp tác và gắn kết cho mỗi nhân viên.

HÃY THỬ NGAY - Hoàn toàn miễn phí!    hoặc  Liên hệ với chúng tôi

Một Kế hoạch quản lý dự án là một thành phần quan trọng của sự thành công của dự án. Nó phác thảo phạm vi, mục tiêu, nguồn lực, lịch trình, ngân sách, rủi ro và các khía cạnh quan trọng khác của dự án. Bằng cách cung cấp một lộ trình cho dự án, quản lý phạm vi dự án, thời gian và ngân sách, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác, xác định và quản lý rủi ro dự án, một Kế hoạch quản lý dự án giúp đạt được thành công của dự án. Với một Kế hoạch quản lý dự án được xác định rõ ràng, các doanh nghiệp và tổ chức có thể đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình và đảm bảo thành công của dự án.

>>>> Tiếp tục với:


Kế hoạch quản lý dự án: Cách tạo dự án thành công
Viindoo Technology Joint Stock Company, Nguyễn Vân Anh 15 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Quản lý dự án là gì? Tại sao nó quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn?