Tích hợp Marketing Mạng Xã hội với CRM

Tích hợp Marketing Mạng Xã hội với CRM

bởi Viindoo

4.9

137,95 137,95
v 17.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_social_lead
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_social_lead
Đọc mô tả cho v 16.0 v 15.0 v 14.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Social Marketing