Cộng tác trong Đội bán hàng - CRM

Cộng tác trong Đội bán hàng - CRM

bởi Viindoo

4.9

49,71 49,71
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_sales_team_collaboration_crm
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_sales_team_collaboration_crm
Đọc mô tả cho v 16.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Cộng tác trong Đội bán hàng