Quyền truy cập dự án - Chấm công

Quyền truy cập dự án - Chấm công

bởi Viindoo

4.9

71,15 71,15
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_project_access_timesheet
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_project_access_timesheet
Đọc mô tả cho v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Project (project) Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Tùy biến Dự án