Viin CRM

Viin CRM

bởi Viindoo

4.9

438,74 438,74
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_crm
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_crm
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Viin Giao diện bản đồ Viin Giao diện Cohort
Các mở rộng Giao diện sankey cho ứng dụng CRM