Tích hợp Đặt Cuộc hẹn Trực tuyến với Nhân sự

Tích hợp Đặt Cuộc hẹn Trực tuyến với Nhân sự

bởi Viindoo

4.9

107,85 107,85
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_appointment_website_hr
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_appointment_website_hr
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Calendar (calendar) Website (website)
Bao gồm Các phụ thuộc Cuộc hẹn Mô-đun Cơ Sở Đặt Cuộc hẹn Trực tuyến